Αντιδήμαρχοι

1. Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζεται η κα. Αλεξάνδρα Τσιαντέ-Κοντοχρήστου του Σωκράτη, στην οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

- Την εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

- Την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και την παρακολούθηση και επίλυση λειτουργικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.

- Την καλλιέργεια, τη στήριξη και την ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

- Τον συντονισμό δράσεων της νεολαίας.

- Την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού.

-Την εκπόνηση, υλοποίηση και την συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου μας καθώς και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

- Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

- Τη συμμετοχή στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

- Την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς.

- Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του αθλητισμού και της νέας γενιάς συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα.

- Την παρακολούθηση και ενίσχυση της δράσης πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων της περιοχής του Δήμου.

2. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αρδευτικών Δικτύων ορίζεται ο κος. Ιωάννης Σαπουνάς του Γεωργίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Ποταμιάς και Βερδικούσιας, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

- Προώθησης προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για την αγροτική παραγωγή, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της γεωργική παραγωγής.

- Συνεργασίας με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μέριμνας για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.

- Άρδευσης, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης, των αντλιοστασίων και των δικτύων.

- Κατασκευής λιμνοδεξαμενών, έργων βελτίωσης βοσκοτόπων και εγγειοβελτιωτικά έργα.

- Έρευνας και μελέτης κάθε θέματος για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και της διατήρησης του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.

-Εφαρμογής προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.

-Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των δασών, των δημοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, των βοσκοτόπων και των υδάτινων πόρων.

3. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Οδοποιίας και Αμαξοστασίου ορίζεται ο κος. Γεώργιος Γιαννούλας του Αριστοτέλη, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

-Την συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας.

- Την μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Αμαξοστασίου και την συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού.

- Τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία.

- Την οργάνωση, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

4. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης ορίζεται ο κος. Ευάγγελος Παναγιώτου του Νικολάου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (πάρκων, πλατειών, λαϊκής αγοράς) και των κοιμητηρίων, καθώς επίσης και την μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας.

- Την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

- Την επεξεργασία και μέριμνα για ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων κυρίως σε χαρτί, γυαλί, πλαστικό αλλά και σε άλλα είδη.

- Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος.

Β. Στους κατωτέρω Αντιδημάρχους κ.κ. Διονύσιο Μπαλούκα και Δημήτριο Λέκκα, δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, που είχαν οριστεί με την 1756/01-09-2014 όμοια απόφασή μας και στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Γκουτζουρέλα που είχε οριστεί με την 39/08-01-2016 όμοια απόφασή μας, μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας - Προγραμματισμού - Οργάνωσης -Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο κος. Διονύσιος Μπαλούκας του Αθανασίου, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

- Την έκδοση οικοδομικών αδειών.

- Τον έλεγχο αυθαιρέτων, εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων και την επίβλεψη πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών μελετών, μελετών εφαρμογής κ.λ.π.

-Την προστασία, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων ιδιαίτερα στον τομέα των ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

-Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας.

-Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών Εθνικών και άλλων προγραμμάτων Ανάπτυξης από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της Αναπτυξιακής του δραστηριότητας.

-Τον προγραμματισμό των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (δημιουργία φακέλων έργων κ.α.).

-Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.

-Την προώθηση της διαφάνειας με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου στο Διαδίκτυο, καθώς επίσης και την λειτουργία του προγράμματος διαύγειας.

-Την ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.

-Την εκπροσώπηση του Δήμου, ως δικαιούχο φορέα πρότασης και φορέα λειτουργίας στα Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων ενεργειών καθώς και την υπογραφή Τεχνικών Δελτίων.

-Την Διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του Δήμου.

-Την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.

-Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τα θέματα δημόσιας υγείας, καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως: τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπως ορίζει ο νόμος.

-Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων και του Δημαρχείου.

2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ορίζεται ο κος. Δημήτριος Λέκκας του Νικολάου, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

-Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοίκησης και Τοπικής Οικονομίας και συγκεκριμένα των:

- Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προμηθειών, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

- Ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την σύνταξη του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματος χρήσεως της είσπραξης των εσόδων και της πορείας των δαπανών.

- Την απογραφή και αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας, την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος

- Την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τη

διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης και την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.

- Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων.

- Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

-Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου και του τμήματος ελέγχου.

-Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

- Την χορήγηση αδειών του προσωπικού.

- Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

-Την λειτουργία των Κ.Ε.Π.

3. Αντιδήμαρχος Χωροταξίας και Τεχνικών Έργων ορίζεται ο κος. Νικόλαος Γκουτζουρέλας του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Σαρανταπόρου, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

-Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

- Την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών του Δήμου.

- Την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, όλων των Δημοτικών κτιρίων, των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.

- Την εποπτεία και μέριμνα υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.

- Την εποπτεία, παρακολούθηση και εξέλιξη των εκπονουμένων μελετών και εκτελουμένων έργων.

Γ. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα μπορούν να τελούν πολιτικούς γάμους.

Δ. Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Ε. Οι Αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων τους:

α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες.

β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες.

γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία των υποδομών και του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες.

δ) Υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων.

ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος, που αφορά την δημοτική ενότητα.

ΣΤ. Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Ζ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Η. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Λέκκα.

Θ. Ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι χωρίς αντιμισθία οι κ.κ. Γεώργιος Γιαννούλας και Ευάγγελος Παναγιώτου.

Ι. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λάρισας και να κοινοποιηθεί στους ορισθέντες Αντιδημάρχους.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας

Νικόλαος Ευαγγέλου

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, αύριο Τρίτη 5 Δεκεμβρίου στις 18:30, ξεκινάνε και επίσημα οι εορτασ [ ... ]

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
Εορταστικό Πρόγραμμα "Χριστούγεννα 2017"
article thumbnail

                        

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας, σε συνεργασία και με τη συμμετοχή συλλόγων, σχολείων και άλλων φορέων, διοργανώνουν για τι [ ... ]

article thumbnail

Μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου Φιλαρμονικών-Χορωδιών Ελλάδος, η Μικτή χορωδία του Δήμου Ελασσόνας θα ταξιδ [ ... ]

article thumbnail

Το παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με τον Δήμο Ελασσόνας διοργανώνο [ ... ]