Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30-05-2017 ώρα 13:15

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε να έλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Μαϊου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 & 75 παρ. 6 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) προκειμένου να γίνει η ξύλευση κοινοτικού δάσους εντός της θερινής περιόδου.

1. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη Κοινοτικού δάσους Σκοτίνας Δ.Κ. Βερδικούσιας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ