ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΣΑΚΝΙΑ Δ.Κ.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 2019-2028»

Share

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΣΑΚΝΙΑ Δ.Κ.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 2019-2028»

 1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

2. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

3. Παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ) σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας :www.dimoselassonas.gr. Η διακήρυξη αναρτάται και στο ΚΗΜΔΗΣ. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τα γραφεία της αρμόδιας Δ/νσης, Οδός 6ης Οκτωβρίου 57,ΤΚ 40200 Ελασσόνα. Πληρ. Δάσιου Μελιτίνη Τηλ.2493350241 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , έως την Τετάρτη 14/11/2018.

4. Αντικείμενο της σύμβασης:

Τίτλος Σύμβασης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΣΑΚΝΙΑ Δ.Κ.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 2019-2028»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 37.652,09€ ( χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας μελετών:

32.740,95€ για μελέτη κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες)

και 4.911,14€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%,

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες) και διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστο στέλεχος με δωδεκαετή εμπειρία και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

6. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

7. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης

9. Το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι τέσσερις(4) μήνες για την ολοκλήρωση της μελέτης και δύο (2)για ελέγχους και εγκρίσεις

10. Οι προσφορές ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών

11. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-11-2018 ημέρα Πέμπτη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, 09:30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ. 15-11-2018.

12. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση 6ης Οκτωβρίου 57, Τ.Κ.40200 Ελασσόνα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω. Εκπρόθεσμες προσφορές απορρίπτονται ως μη κανονικές.

13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής .

14. Η σύνταξη των προσφορών και τα αποδεικτά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Ελασσόνα 26-10-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Για την περίληψη πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ πατήστε εδώ

Για την ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019
Καυκάκεια 2019
article thumbnail

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση Μελίσσι 2019
article thumbnail

article thumbnail

    

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
article thumbnail