Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03-03-2020 και ώρα 14:00

  • Εκτύπωση
Ελασσόνα 28-02-2020
Αριθμ. Πρωτ:3124

Σας καλούμε να έλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 3η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019.

1. Εισήγηση για τον καθορισμό ποσού προκαταβολής και αναπροσαρμογής των τελών άρδευσης για το έτος 2020.

2. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση των εξόδων αγοράς κάρτας καυσαερίων για όχημα του Δήμου

3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση δαπάνης στη ΔΕΗ για νέα παροχή στο κοιμητήριο της κοινότητας Σαρανταπόρου

4. Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την κάλυψη μέρους των δαπανών στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Γκόλμπολ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ