Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 26-04-2013 ώρα 14:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

2. Έγκριση τροποποίησης της απογραφής έναρξης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

3. Έγκριση της «Μελέτης περιβαλλοντικής διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Ελασσόνας (παράπλευρα του Διοικητηρίου και στο Ο.Τ. Γ321) Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

4. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκαταστάσεις πρώην κοινοτικών καταστημάτων». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

5. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Μεταφορά νερού και υδροδότηση Ελασσόνας από τις πηγές Κεφαλοβρύσου». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

6. Έγκριση ανάθεσης στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας της συγκέντρωσης και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

7. Αποδοχή και κατανομή 2ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2013 ύψους 139.220,00 €. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

8. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 7.296,00 € για την υλοποίηση του προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

9. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 77.225,63 € στο πλαίσιο του Ν. 3756/2009 για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους της χώρας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

10. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

11. Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Αλ. Μπατζιομήτρου στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης Βαρσάμης.

12. Συζήτηση επί των αιτήσεων ακρόασης των κ.κ. Γεωργίου και Δημητρίου Τριανταφύλλου σχετικά με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ