Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 04-02-2020 ημέρα Τρίτη ώρα 14:30

  • Εκτύπωση
Ελασσόνα 31-1-2020
Αριθμ. Πρωτ.:1280

Σας καλούμε στησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

2. Έγκριση ανακατανομής των πιστώσεων της έκτακτης επιχορήγησης του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

3. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

4. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

5. Έγκριση της υπ' αριθμό 1/2020 μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών στις Κοινότητες Ολυμπιάδας και Φλάμπουρου». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

6. Έγκριση της υπ' αριθμό 2/2020 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Κοινότητα Τσαριτσάνης». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

7. Έγκριση της υπ' αριθμό 3/2020 μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και τεχνικών μετά από θεομηνία». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

8. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

9. Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

10. Καθορισμός των κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

11. Έγκριση απευθείας αγοράς ιδιωτικής έκτασης όπου υπάρχει δημοτική γεώτρηση. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

12. Εξειδίκευση της πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών των επετειακών εκδηλώσεων «Καυκάκια». Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

13. Εξέταση αιτήματος του μισθωτή του «Αναψυκτηρίου» για πρόωρη λύσης της σύμβασης μίσθωσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

14. Εξέταση αιτήματος της μισθώτριας δημοτικού καταστήματος (καφενείου) στην Κοινότητα Συκαμινέας για πρόωρη λύσης της σύμβασης μίσθωσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

15. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

16. Έγκριση διόρθωσης της υπ' αριθμό 215/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

17. Έγκριση μεταβίβασης στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου όταν αυτή υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ