Πρόσκληση Συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, Δημοτικού Συμβουλίου 21-01-2021 ημέρα Πέμπτη

  • Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ελασσόνα 15-1-2021
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 773
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γραφείου του Κοινοτικού Καταστήματος Τσαριτσάνης στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ. (Θέμα εξ αναβολής). Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Σύσταση της Επιτροπής Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3. Σύσταση των επιτροπών «Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων» και «Προμήθειας Υλικών Επισκευής Οχημάτων σύμφωνα με υπ' αριθμό 3373/20-3-1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 4993/745/24-4-1975 όμοια. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4. Σύσταση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

5. Σύσταση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών και λοιπών δαπανών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

7. Έγκριση διαγραφής καταχωρημένων οφειλών του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

8. Εξέταση αιτήματος του κ. Νικολάου Μεταξιώτη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Φλάμπουρου με σκοπό την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής του μονάδας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

9. Εξέταση αιτήματος της κ. Ελένης Μπλιούμη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Δρυμού με σκοπό την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής της μονάδας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

10. Γνωμοδότηση για την έκδοση άδειας αμμοληψίας από ιδιωτικό αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Πραιτωρίου. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

Σημείωση:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Για όσα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση από το χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου και έως του αριθμού των επτά (7) ατόμων.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αρ. Πρωτ.:20930/31-3-2020), «Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων».

Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Πρόεδρο Κοινότητας Τσαριτσάνης για τη συζήτηση του 1ου θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ