Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υπ' αρίθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ

  • Εκτύπωση

okpap

Δείτε το πρακτικό της Επιτροπής εδώ

Δείτε ανλυικά τον πίνακα μοριοδότησης εδώ