ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

  • Εκτύπωση

Από το Δήμο Ελασσόνας γίνεται γνωστό ότι: Εκδόθηκε «Η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/24-07-2020 (Φ.Ε.Κ. 3088/τ.β΄-24-07-2020) Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά την παροχή «Εφάπαξ ειδικού Βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος , δυνάμει του άρθρου 36 του ν.4508/2017 (Β΄474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Η ανωτέρω απόφαση δίνει την δυνατότητα στήριξης καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30-04-2020 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης (διαδικασίας επανασύνδεση).

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πατήστε εδώ.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30-04-2020.

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του υπό εξέταση δικαιούχου

Γ. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στη σχετική ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ (άρθρο 2 παρ. Γ και Δ). Πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1:Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

2:Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

3: Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού

4:Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α)

5:Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6:Γνωμάτευση πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω .

7:Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητη για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

8. Λογαριασμό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κατάθεση των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται στο Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Γκόλτσιου Ευθαλία (τηλέφωνο επικοινωνίας 2493350245 και Τζήκα Δέσποινα (τηλέφωνο Επικοινωνίας 2493350221) και προωθείται στην ειδική επιτροπή που συστάθηκε με την υπ' αριθμ 2088 /17-09-2020 Απόφαση του Δημάρχου Ελασσόνας. Η επιτροπή μπορεί να ζητά οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό δικαιολογητικό, είτε διενέργεια κοινωνικής έρευνας και κατ' οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Ελέγχει δε εάν πληρούνται τα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια του άρθρου 2 της ΚΥΑ και αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.

Για την ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε εδώ