Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων 2014-15

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2014-15» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, συνολικής ποσότητας 749.047 lt) για τις ανάγκες όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ελασσόνας,

με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 841.089.43 € πλέον Φ.Π.Α. 23%

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 4/12/2013 και ώρα από 11:00 έως 12:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας στην οδό 6ης Οκτωβρίου 57 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Στην περίπτωση όπου ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή αναβληθεί για οποιαδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την Δευτέρα 9/12/2013, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς να προηγηθεί νέα δημοσίευση

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. (1.034.540,00 €) και ορίζεται στο ποσό των 51.727,00 ευρώ κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού τόσο για ένα ή περισσότερα δημοτικά διαμερίσματα όσο για ένα ή περισσότερα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στο τηλέφωνο 24933 50244, Γραφείο Προμηθειών.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τον καθορισμός όρων και τη διάθεση πίστωσης πατήστε εδώ.