Εκμίσθωση Δημοτικού Ξενώνα στην Δ.Κ. Λιβαδίου

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικού Ξενώνα στην Δ.Κ. Λιβαδίου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα έτη.

Το υπό εκμίσθωση ακίνητο, αποτελείται από ισόγειο κατάστημα και είκοσι τέσσερα (24) δωμάτια συνολικού εμβαδού 1.086,11 τετρ. μέτρων. (2 μονόκλινα, 16 δίκλινα και 6 τρίκλινα).

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ελασσόνας ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών στις 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 12:00.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο του διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί μετά από μία (1) εβδομάδα την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια επιτροπή στις 24-04-2015.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των (140) εκατόν σαράντα ευρώ μηνιαίως και επί πλέον χαρτόσημο 3,6%.

Το μίσθωμα θα κατατίθεται υπέρ του Δήμου κάθε τετράμηνο σε λογαριασμό Τράπεζας που θα υποδεχθεί ή θα καταβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία, γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού (168 €) εκατόν εξήντα οχτώ ευρώ ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Οι οφειλέτες του Δήμου δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2493 350205 (Κ. Πέγιος).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Λιβαδίου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας.

pdf-logo Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα Λιβαδίου

Ελασσόνα 1-04-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ