ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης προμήθειας καυσίμων έτους 2015 για όλα τα Ν.Π. του Δήμου Ελασσόνας

  • Εκτύπωση

Αρ. Πρωτ. : 20055

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015-16» (βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο κίνησης) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ελασσόνας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης,

επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη), στα πλαίσια του διενεργηθέντος 331/9-1-2015 Διεθνούς Διαγωνισμού, για τις ομάδες όπου ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος: 2-4-6-10-12, συνολικής ποσότητας 237.345 lt και προϋπολογισμού 279.117,89 € πλέον Φ.Π.Α. 23%. Αναλυτικά:

Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

200.571

280.800

3

Βενζίνη Aμόλυβδη

36.774

62.515

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

237.345

343.315

 

 

 

 

2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: ΟΜΑΔΑ 2

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

154.714

216.600

2

Βενζίνη Aμόλυβδη

25.744

43.765

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

180.458

260.365

4) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ: ΟΜΑΔΑ 4

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

5.000

7.000

2

Βενζίνη Aμόλυβδη

700

1.190

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

5.700

8.190

6) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ : ΟΜΑΔΑ 6

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

17.857

25.000

2

Βενζίνη Aμόλυβδη

6.176

10.500

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

24.034

35.500

10) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ : ΟΜΑΔΑ 10

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

8.714

12.200

2

Βενζίνη Aμόλυβδη

1.976

3.360

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

10.691

15.560

12) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ : ΟΜΑΔΑ 12

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

14.286

20.000

2

Βενζίνη Aμόλυβδη

2.176

3.700

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

16.462

23.700

H διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης είναι ο 15206. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 24 Αυγούστου 2015 και ώρα 15:00 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η 7 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 1% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (279.117,89 €) και ορίζεται στο ποσό των 2.791,17 ευρώ, εφ' όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

H δαπάνη θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά τον αναγκαίο προσυμβατικό έλεγχο και για όλο το 2015, με δικαίωμα παράτασης των συμβάσεων ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και το 2016, και μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή κατόπιν νέου διαγωνισμού και την υπογραφή νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, καθώς και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των νομικών προσώπων

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην μελέτη που συνέταξε η Υπηρεσία του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας, υποβάλλοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 331/9-1-2015 διακήρυξη του αρχικού διαγωνισμού (ΑΔΑ:Ψ76ΔΩΡΟ-Π2Τ, ΑΔΑΜ:15PROC002521455 2015-01-09) μόνο για τις ομάδες όπου αυτός κρίθηκε άγονος και συγκεκριμένα τις 2-4-6-10 & 12 ,χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στο τηλέφωνο 24933 50244, Γραφείο Προμηθειών.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ

Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Βασίλειος
Τηλέφωνο: 24933 50244
Fax: 24930 22310
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
web site: www.dimoselassonas.gr

Ελασσόνα, 24/8/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

200.571

280.800

3

Βενζίνη Aμόλυβδη

36.774

62.515

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

237.345

343.315

 

 

 

 

2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: ΟΜΑΔΑ 2

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

154.714

216.600

2

Βενζίνη Aμόλυβδη

25.744

43.765

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

180.458

260.365

 4) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ: ΟΜΑΔΑ 4

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

5.000

7.000

2

Βενζίνη Aμόλυβδη

700

1.190

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

5.700

8.190

6) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ : ΟΜΑΔΑ 6

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

17.857

25.000

2

Βενζίνη Aμόλυβδη

6.176

10.500

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

24.034

35.500

10) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ : ΟΜΑΔΑ 10

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

8.714

12.200

2

Βενζίνη Aμόλυβδη

1.976

3.360

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

10.691

15.560

12) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ : ΟΜΑΔΑ 12

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

14.286

20.000

2

Βενζίνη Aμόλυβδη

2.176

3.700

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

16.462

23.700