Διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του πρώην σχολικού εστιατορίου Τ.Κ. Γεράνειας

  • Εκτύπωση

Αριθμ.Πρωτ. 131 / 5-1 -2016

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση του πρώην σχολικού εστιατορίου Τ.Κ. Γεράνειας, συνολικής επιφάνειας 133,88 τ.μ.. Το ακίνητο διατίθεται ως επαγγελματική στέγη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57, την 27η Ιανουαρίου 2016 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-12:00 ενώπιον της Οικονομικής επιτροπής, που φέρει και την ευθύνη της δημοπρασίας, και σε περίπτωση που αυτή αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 3/2/2016, την ίδια ημέρα και ώρα, χωρίς νέα δημοσίευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 54,00 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κωνσταντίνου Βασίλειος τηλ. 24933 50244).

Η παρούσα μαζί με την αναλυτική διακήρυξη διατίθεται δωρεάν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στους πίνακες ανακοινώσεων της Τ.Κ. Γεράνειας και του Δήμου και στο site www.dimoselassonas.gr

Για τον καθορισμό των  διακήρυξης πατήστε pdf-logo εδώ

Ελασσόνα, 5 -1-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ