Διακήρυξη Εκμίσθωσης καταστημάτων του ισογείου του Δημοτικού Καταστήματος

  • Εκτύπωση

   Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η «Εκμίσθωση καταστημάτων του ισογείου του Δημοτικού Καταστήματος».

   Το υπό εκμίσθωση ακίνητο, αποτελείται από δύο καταστήματα στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Ελασσόνας με πρόσοψη στην οδό Δραχμής, τα οποία ήδη έχουν ενοποιηθεί σε ένα  κατάστημα συνολικού εμβαδού 98,5 τετρ. μέτρων.

   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ελασσόνας ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών στις 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 12:00.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο του διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί μετά από μία (1) εβδομάδα την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια επιτροπή στις 1-11-2016.

   Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των (695€) εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ μηνιαίως και επί πλέον χαρτόσημο 3,6%.

   Το μίσθωμα θα κατατίθεται υπέρ του Δήμου στο πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μηνός σε λογαριασμό Τράπεζας που θα υποδεχθεί ή θα καταβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας.

   Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία, γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού (834€) οχτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

   Οι οφειλέτες του Δήμου δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές.

   Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2493350216 (Γραφείο Δημάρχου).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΚΟΣΜΟΣ» Λάρισας.

 

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ ΕΔΩ!