Διακήρυξη Δημοπρασίας Για την εκμίσθωση των Κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού της Δ.Ε. Ολύμπου του Δήμου Ελασσόνας

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού στην Δ.Ε. Ολύμπου του Δήμου Ελασσόνας. H διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη με περίοδο χάρητος 6 μήνες. Θα αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη οκτώ (8) έτη κατόπιν αιτήματος του μισθωτή το οποίο θα κοινοποιηθεί στον εκμισθωτή τρεις (3) μήνες προ της λήξεως της μίσθωσης.

Το υπό εκμίσθωση ακίνητο, αποτελεί τεμάχιο συνολικής έκτασης 17.700 τ.μ. που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Ελασσόνας-Κοκκινοπηλού, στη θέση «Δραγασιά», λίγο πριν την νότια είσοδο του οικισμού Κοκκινοπηλός. Εντός της έκτασης περιλαμβάνεται συγκρότημα κτιριακών εγκαταστάσεων που αποτελείται από οκτώ (8) ξεχωριστά κτίρια, πέντε (5) μονώροφα και τρία (3) διώροφα, ορθογώνιας κάτοψης. Τα ακίνητα είναι ιδιοκτησία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και παραχωρήθηκαν κατά χρήση στο Δήμο Ελασσόνας για 20 έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 06/12/2016, ώρα 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στην Ελασσόνα, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο του διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί στις 13/12/2016, στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) για το πρώτο μισθωτικό έτος, πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε τρίμηνο, στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου Ελασσόνας που θα καταγραφεί στην υπογραφείσα σύμβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 2.000,00 €.

Οι οφειλέτες του Δήμου δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές.

Πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ελασσόνας Διεύθυνση : 6ης Οκτωβρίου 57, 40200 Ελασσόνα, Τηλέφωνο 2493350224 Fax:2493022310. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης κάντε κλικ ΕΔΩ!