Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας το Κυλικείου του επιβατικού σταθμού Ελασσόνας ΚΤΕΛ

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία το Κυλικείο του επιβατικού σταθμού Ελασσόνας ΚΤΕΛ».

Το υπό εκμίσθωση ακίνητο, βρίσκεται εντός του νέου χώρου εγκατάστασης του ΚΤΕΛ, αποτελείται από έναν κλειστό χώρο εμβαδού 7,86 τ.μ., που θα χρησιμοποιείται ως κουζίνα-εργαστήριο και έναν ανοιχτό χώρο εμβαδού 39 τ.μ. με τραπεζοκαθίσματα.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ελασσόνας ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών την Παρασκευή 16-12-2016, ώρα 11:00 έως 12:00. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί μετά από μία (1) εβδομάδα την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια επιτροπή στις 23-12-2016.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των (320€) τριακόσια είκοσι ευρώ μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία, γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού (384 €) τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ.

Οι οφειλέτες του Δήμου δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24933 50244 (Γραφείο Δημάρχου).

Για να δείτε την υπ' αριθμ. 173/2016 Απόφαση ΟΕ "Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του κυλικείου του επιβατικού σταθμού Ελασσόνας", πατήστε pdf-logo εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ