Πρόσκληση-Διακήρυξη υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία ταχυμεταφοράς εγγράφων όλων των υπηρεσιών του Δήμου που θα προκύψουν κατά την διάρκεια ενός έτους.

Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σε βάρος σε βάρος του Κ.Α 00.6221 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους.

Για όλες τις αποστολές θα πρέπει από τον ανάδοχο να τηρούνται οι παρακάτω όροι:

• Οι εντολές θα δίνονται τηλεφωνικά σε απεριόριστο αριθμό και θα εκτελούνται όλες αυθημερόν. Σημεία παραλαβής αποτελούν όλα τα δημοτικά κτίρια εντός των ορίων του Δήμου Ελασσόνας.

• Τα αποδεικτικά των αποστολών ή παραλαβών που θα χρεώνονται στο τιμολόγιο θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, να αναφέρουν την επωνυμία Δήμος Ελασσόνας, την αρμόδια υπηρεσία, το όνομα του εντολέα υπαλλήλου ολογράφως και την υπογραφή του.

• Οι αποστολές εντός του Νομού θα παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

• Οι αποστολές σε κύριους χερσαίους προορισμούς θα παραδίδονται την επόμενη ημέρα και στους λοιπούς χερσαίους και νησιωτικούς προορισμούς εντός Ελλάδας το αργότερο σε 2 ημέρες.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της και μπορεί να είναι ίση ή μικρότερη από την προϋπολογισθείσα αξία.

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται κάθε μήνα, από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα συντάσσει τη σχετική βεβαίωση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ

Με ΦΠΑ

Ταχυδρομικά τέλη 5.000,00

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια

μέχρι την 17/02/2017

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Λέκκας