Διακήρυξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΧ ΣΤΗΝ ΔΚ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΧ ΣΤΗΝ ΔΚ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»,με προϋπολογισμό 120.975,62 Ευρώ. (ποσό με ΦΠΑ).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ, με προϋπολογισμό 94.520,75 €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Για την περίληψη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για το εξώφυλο μελέτης, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για την τεχνική έκθεση οικοδομικών, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για την τεχνική έκθεση ΗΜ, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για την μελέτη ανελκυστήρα, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για τις προδιαγραφές ανελκυστήρα, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για το τιμολόγιο εργασιών, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για το ΣΑΥ και τον ΦΑΥ, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε pdf-logo lnd thumb εδώ

 

Σημείωση: Παρακαλώ αγνοήστε την προβολή εφόσον υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας του αρχείου με τον browser που χρησιμοποιείτε και προχωρήστε στη λήψη του αρχείου

 

Συνημμένα σχέδια

  1. Οριζοντιογραφία.tiff
  2. Αρχιτεκτονικά.tiff
  3. Όψεις.tiff
  4. Ξυλότυπος - λεπτομέρειες.tiff
  5. Ανελκυστήρας.jpeg
  6. Ξυλότυπος φρεατίου.tiff