Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Τ.Κ. Ευαγγελισμού"

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη, για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Τ.Κ. Ευαγγελισμού" με προϋπολογισμό 17.200,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ταχυδρομικά ή δια χειρός στο πρωτόκολλο του Δήμου Ελασσόνας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/06/2020, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ.

Βρείτε πιο κάτω όλα τα έγγραφα της δημοπράτησης:

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ

Για το εξώφυλλο της μελέτης πατήστε εδώ

Για την τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ

Για τον προϋπολογισμό πατήστε εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης πατήστε εδώ

Για την προμέτρηση εργασιών πατήστε εδώ

Για τον πίνακα ΕΤΕΠ πατήστε εδώ

Για την ΕΣΥ πατήστε εδώ

Για τη ΣΑΥ πατήστε εδώ

Για το ΦΑΥ πατήστε εδώ

Για το έντυπο Οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το σκαρίφημα διάταξης οπλισμού πατήστε εδώ

Για ΤΕΥΔ pdf πατήστε εδώ

Για ΤΕΥΔ doc πατήστε εδώ