Διακήρυξη Ανοιχτού Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

  • Εκτύπωση

psifsigl

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 61.500,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 57 – 402 00, Ελλασόνα, ΤΗΛ.: 2493350224, FAX: 2493022310, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ιστοσελίδα: www.dimoselassonas.gr.

2. Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή διαδικασία

3. Τύπος της σύμβασης: Δημόσια Σύμβαση

4. Τόπος δημοπρασίας: Δήμος Ελασσόνας

5. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση : Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 61.500,00 Ευρώ (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 50.000,00 ευρώ – ΦΠΑ 23% :11.500,00 ευρώ). Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας 02 : « Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους) (MIS: 483939). Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ΠΔΕ (ενάριθμος κωδικός ΣΑΕ: 2014ΣΕ25580368). Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Ελασσόνας οικ. Έτους 2014 (Κ.Α. Εξόδων : 02.10.7341.05).

6. Αντικείμενο του έργου: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την αγροτική παραγωγή και τουρισμό στο Δήμο Ελασσόνας, με την ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς τους Δημότες και τους κατοίκους του.

Σκοπός του έργου είναι να αποτελέσει εργαλείο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου, συμβάλλοντας στη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου, στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου, στην προστασία του περιβάλλοντος και να καθιερωθεί ως ένα χρηστικό μέσο για τους υπαλλήλους του Δήμου το οποίο θα βελτιώνει την καθημερινή λειτουργία τους.

7. Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 07

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) - Κύριο αντικείμενο: 72000000

8. Τόπος παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Ελασσόνας σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

9. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

10. Διάρκεια υλοποίησης: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

11. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

12. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Διεύθυνση Οικονομική, τμήμα Προμηθειών και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο είτε από τρίτο, ειδικώς εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο, πρόσωπο, είτε με ταχυμεταφορική (courier).

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier), ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στον ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στον ιστότοπο <(www.dimoselassonas.gr )>, για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει, επίσης, να αποστέλουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής. Σε περίπτωση τυχόν παράλειψης συμπλήρωσης των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου ή τυχόν ελλείψεων ή πλημμελειών κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, την ευθύνη για την μη ενημέρωσή του φέρει ο Υποψήφιος.

13. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 31-03-2015 και ώρα 10:00π.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση: Δήμος Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 57 – 402 00, Ελλασόνα.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

14. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την Τρίτη 31-03-2015 και ώρα 10:00π.μ.. στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

15. Η Προσφορά του Υποψηφίου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού 1.000,00 σε ευρώ (€) που καλύπτει ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ) και να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

16. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία:

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

• δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του παρόντος διαγωνισμού. Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα μέλη που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται από το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης και να συνοδεύουν την προσφορά τους με τα ζητούμενα νόμιμα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από αυτό. Όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι νόμιμης ισχύος.

17. Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

18. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους τους αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και την σχετική νομοθεσία.

pdf-logo Αναλυτική Διακήρυξη «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

*Δείτε επίσης: Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ