Διευκρινήσεις Διαγωνισμού «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1) Στο Μέρος Α' (Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου) κεφάλαιο 1.4, ενότητα 1.4.6 στην πρώτη παράγραφο της σελ. 23 αναφέρεται: « να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω πολλαπλών συσκευών...δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιοποιεί Η/Υ, Κινητό, Υπολογιστή Παλάμης, Web TV».

Εφ' όσον το Web TV δεν αποτελεί συσκευή πρόσβασης, δε θα ληφθεί υπ' όψιν.

Ερώτηση AVMap Ψηφιακών Εφαρμογών Α.Ε.: Αναφορικά με το Μέρος Α' (Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου) της διακήρυξης, στο κεφάλαιο 1.4, που αφορά στις Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων, στην ενότητα 1.4.6 που αφορά Πολυκαναλική προσέγγιση, στην πρώτη παράγραφο της σελ. 23 αναφέρεται: « να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω πολλαπλών συσκευών» και λίγο πιο μετά «να αξιοποιεί Η/Υ, Κινητό, Υπολογιστή Παλάμης, Web TV». Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε ότι το Web TV αναφέρθηκε εκ παραδρομής, καθώς δεν αποτελεί συσκευή πρόσβασης.

2) Στο Μέρος Α' (Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου) κεφάλαιο 1.4, ενότητα 1.4.3., στο Υποσύστημα Διαχείρισης Τουριστικών Υπηρεσιών σελ. 20 αναφέρεται: «Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσα από το σύστημα , αφορά στη συμμετοχή:

ξενοδόχους

τουριστικούς πράκτορες

γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων

με την παροχή των υπηρεσιών τους μέσα από τα εργαλεία που διαθέτει.»

Ερώτηση AVMap Ψηφιακών Εφαρμογών Α.Ε.: Αναφορικά με το Μέρος Α' (Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου) της διακήρυξης, στο κεφάλαιο 1.4, που αφορά στις Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων, στην ενότητα 1.4.3 που αφορά στην εφαρμογή για Αγροτουριστικά Καταλύματα, στο Υποσύστημα Διαχείρισης Τουριστικών Υπηρεσιών στη σελ. 20, αναφέρεται ότι : «Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσα από το σύστημα, αφορά στην συμμετοχή: γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων». Παρακαλώ όπως μας επιβεβαιώσετε ότι το υποσύστημα κρατήσεων αφορά μόνο τουριστικά καταλύματα και όχι αυτοκίνητα.

3) Στο μέρος Β' (Γενικοί και Ειδικοί όροι), παράγραφος 8.1.1.- Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού – Αποσφράγιση Προσφορών, αναφέρεται: «Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση ... που απαιτούνται στην παρούσα». Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών , δηλαδή την 31-03-2015 και ώρα 10.00π.μ

Ερώτηση AVMap Ψηφιακών Εφαρμογών Α.Ε.: Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν η αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής που αφορά στην ανωτέρω διακήρυξη θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών, δηλαδή την 31-03-2015 και ώρα 10:00.

4) Στο Μέρος Β' (Γενικοί και Ειδικοί όροι), παράγραφος 8.1.1. – Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού – Αποσφράγιση Προσφορών αναφέρεται: «Όσοι από τους υποψηφίους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ... αναπαραγωγή ή αναμετάδοση», δηλαδή δύναται να πληροφορηθείτε για το περιεχόμενο των δικαιολογητικών των άλλων υποψηφίων. Ο απαραίτητος χρόνος θα καθοριστεί μετά το τέλος του σταδίου της διαδικασίας αξιολόγησης, μετά από αίτημά σας προς την αρμόδια Επιτροπή με ειδοποίησή σας από αυτή.

Ερώτηση AVMap Ψηφιακών Εφαρμογών Α.Ε.: Αναφορικά με το Μέρος Β' (Γενικοί και Ειδικοί όροι) της διακήρυξης, παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν θα μας δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των άλλων υποψηφίων αμέσως μετά την αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών συμμετοχής που αφορά στην ανωτέρω διακήρυξη, δηλαδή την 31.03.2015 και ώρα 10:00.

5) Στο Μέρος Γ' (Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης), στον Πίνακα 10.2.2 «Λειτουργική ενότητα Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος» στο πρώτο σημείο στη σελ. 102, αναφέρεται «Πλήρη απεικόνιση των προϊόντων και υπηρεσιών ανά επιχείρηση – μέλος του επιχειρηματικού οδηγού». Με τη φράση «επιχειρηματικός οδηγός» εννοείται η ηλεκτρονική πύλη.

Ερώτηση AVMap Ψηφιακών Εφαρμογών Α.Ε.: Αναφορικά με το Μέρος Γ' (Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης) της διακήρυξης, στο κεφάλαιο 10.2, που αφορά στους Πίνακες Συμμόρφωσης, στον Πίνακα 10.2.2 «Λειτουργική ενότητα Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος», στο πρώτο σημείο στη σελ. 102, αναφέρεται «Πλήρη απεικόνιση των προϊόντων και υπηρεσιών ανά επιχείρηση – μέλος του επιχειρηματικού οδηγού». Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν με τη φράση «επιχειρηματικός οδηγός» εννοείται η ηλεκτρονική πύλη.