ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017

Share

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020»

– ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α, στον Δήμο Ελασσόνας που εδρεύει στην Ελασσόνα Ν. Λάρισας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

  1. Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017 με παράρτημα
  2. Έντυπο αίτησης
  3. Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ
  4. Παράρτημα γλωσσομάθειας

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

    

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
article thumbnail

 

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
Ευχετήρια κάρτα
article thumbnail