ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018-9

Share

Αρ. Πρωτ.: 3626

O Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018-9» συνολικού προϋπολογισμού 753.317,60 € πλέον Φ.Π.Α., για τις ανάγκες όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ελασσόνας.

Αναλυτικά: α) πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, lpg υγραέριο κίνησης συνολικής ποσότητας 743.562 lt και προϋπολογισμού 724.307,60 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου (Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%) και β) λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων προϋπολογισμού 29.010,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται, 16 Μαρτίου 2018 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών, 17 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00. Η παρούσα εστάλη στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την, 15 Μαρτίου 2018.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 1/2018 μελέτη που συνέταξε η Υπηρεσία του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας, υποβάλλοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, είναι 1% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (753.317,60 €) και ορίζεται στο ποσό των 7.533,18 ευρώ, εφ' όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων και των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ισχύος 150 (εκατόν πενήντα) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

H δαπάνη θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά τον αναγκαίο προσυμβατικό έλεγχο και για όλο το 2018, με δικαίωμα παράτασης των συμβάσεων ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και το 2019, και μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή κατόπιν νέου διαγωνισμού και την υπογραφή νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, καθώς και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των νομικών προσώπων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στο τηλέφωνο 24933 50244, Γραφείο Προμηθειών.

Ελασσόνα, 15 / 3 /2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

pdf-logo Περίληψη διακήρυξης

pdf-logo Διακήρυξη

pdf-logo Έντυπο προσφοράς

pdf-logo Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

ΕΕΕΠ.xml

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019
Καυκάκεια 2019
article thumbnail

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
Πρόσκληση Μελίσσι 2019
article thumbnail

article thumbnail

    

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
article thumbnail