ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ « Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας»

Share

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας .

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57, την Πέμπτη 18η του Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης των δημοπρασιών για οποιαδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί την ίδια ώρα, την Πέμπτη 25η του Οκτωβρίου 2018.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται σε (18 €) δεκαοκτώ ευρώ το στρέμμα για όλα τα αγροτεμάχια κατ΄ έτος.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας αξίας ίσης με το 10% του ετήσιου αρχικού μισθώματος του αγροτεμαχίου για το οποίο επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η αναλυτική λίστα των αγροτεμαχίων, του ποσού της εγγύηση συμμετοχής καθώς και οι λοιποί όροι αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 179/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΧΑΩΡΟ-ΙΥ7)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κωνσταντίνου Βασίλειος τηλ. 24933 50244).

Η παρούσα διατίθεται δωρεάν στο site του Δήμου www.dimoselassonas.gr, στο Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των ανωτέρω αναφερόμενων Οικισμών για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Για τη λίστα αγροτεμαχίων και τους όρους πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

    

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
article thumbnail

 

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
Ευχετήρια κάρτα
article thumbnail