Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Για την χρήση φωτιάς το καλοκαίρι

Share

CoAHellenicFireServicesvg

Για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις, χωράφια και οικόπεδα όλοι μας οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση φωτιάς.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τον μήνα Μάιο έως και το τέλος Οκτωβρίου ΔΕΝ :

1. Δεν καίμε καλαμιές, κλαδιά, χόρτα και βοσκοτόπους.

2. Δεν πετάμε και δεν καίμε σκουπίδια.

3. Δεν βάζουμε φωτιά στους σκουπιδότοπους .

4. Δεν καπνίζουμε τα μελίσσια όταν ο καιρός δεν είναι καλός.

5. Δεν ανάβουμε φωτιά, δεν ρίχνουμε αναμμένα τσιγάρα - σπίρτα και άλλα υλικά σε χόρτα.

6. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες (ηλεκτροκόλυση, τροχός κ.λ.π.).

7. Δεν πετάμε πυροτεχνήματα και ιπτάμενα φαναράκια.

8. Δεν χρησιμοποιούμε ψησταριές εκτός νόμιμών χώρων.

9. Δεν ανάβουμε φωτιά στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό.

10.Δεν αφήνουμε και δεν πετάμε, αντικείμενα (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα), που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Στους παραβάτες εκτός των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται πρόστιμο

Mε το παρόν σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 2833, τεύχος Β', της 7.6.2022, δημοσιεύθηκε η υπ' αριθ. 29321 οικ. Φ.700.19/7.6.2022 Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.23083 Φ.700.19/11.6.2020 Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση της υπ' αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» (Β΄ 2233)» (Β΄ 2833)., με την οποία τροποποιήθηκε ο Πίνακας 1 του Παραρτήματος Β της υπ' αριθ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών με θέμα «Έγκριση της υπ' αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» (B' 2233), ως προς τους κωδικούς παράβασης 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-7, 9-8, 9-10, 9-17, 9-18, 9-19 και 9-30.

Με την τροποποίηση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ύψος της βάσης προστίμου ως προς τη σοβαρότητα και το είδος της παράβασης επί της ισχύουσας Νομοθεσίας Πυροπροστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Ειδικότερα, με τη τροποποίηση αυτή, αυξάνεται το ύψος της βάσης προστίμου για τους παρακάτω κωδικούς παράβασης ως εξής:

9-2 Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας χωρίς άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή/και χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (από 200€ σε 300€ )

9-3 Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, χωρίς τη λήψη των μέτρων των εδαφίων (γ) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (από 100€ σε 200€).

9-4 Καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων (πολυετών φυτειών) κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (από 250€ σε 500€ ).

9-5 Καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων πολυετών φυτειών της παρ. 1 του άρθρου 4 κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (από 150€ σε 300€ ).

9-7 Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς την άδεια της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ή φορέα και χωρίς την υποβολή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης, αίτησης με συνημμένα τα έγγραφα-στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυρ/κής Διάταξης (από 200€ σε 250€ ).

9-8 Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (από 150€ σε 200€ ).

9-10 Χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, χωρίς να υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και της χρονικής περιόδου από 1ης Νοεμβρίου εκάστου έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας των εδαφίων (α) έως (ζ) του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (από 200€ σε 250€ ).

9-17 Άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους και ακάλυπτους χώρους των παρ. 2.1.α και 2.2. του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, κατά παράβαση του άρθρου 12 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (από 200€ σε 400€).

9-18 Εκτέλεση θερμών εργασιών στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση του άρθρου 13 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (από 250€ σε 350€).

9-19 Εκτέλεση θερμών εργασιών στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (από 150€ σε 250€).

9-30 Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό στους χώρους του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, χωρίς να εμπίπτει στις παραβάσεις 9-1 έως και 9-29 της υπ' αριθ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών με θέμα «Έγκριση της υπ' αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» (B' 2233). (από 200€ σε 300€) .