ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16-6-2020

Share

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ελασσόνα 12-06-2020
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                      Αριθμ.Πρωτ:9982
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6ης Οκτωβρίου 57, 40200 Ελασσόνα
Πληρ: Δάσιου Μελιτίνη
Τηλ: 2493350241

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Ελασσόνας»
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ.Κρανέας Ελασσόνας»
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων για 1 ημερολογιακό έτος»
4. «Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Δημιουργία νέων θέσεων ταφής στο κοιμητήριο Αμουρίου»
5. Λήψη απόφασης για την παραίτηση από τα ένδικα μέσα επί της αρ.8/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση αγωγής του κ.Μπουμπουνάρα Παναγιώτη κατά του Δήμου Ελασσόνας στο Ειρηνοδικείο Ελασσόνας και ορισμός αμοιβής
7. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ &ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για την ΑΓ117/31-12-2018 αγωγής αυτής κατά του Δήμου, ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ &ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για την ΑΓ118/31-12-2018 αγωγής αυτής κατά του Δήμου, ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής
9. Έγκριση της υπ’ αρ. 1049/2020 απόφασης Δημάρχου περί μετακίνησης Αντιδημάρχων
10. Έγκριση της υπ’αρ.1070/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής
11. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος των κ.κ. Καραγκόγκου Φώτιου και Κωτούκα Ηλία για νομική συμπαράσταση
12. Λήψη απόφασης, για την παράταση ή μη συμβάσεων εργασίας, υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ανταποδοτικών υπηρεσιών.
13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου Ελασσόνας
14. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου
15. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Σημειώνεται ότι η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την από 11 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», δεδομένου ότι τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εννέα (9) μελών της Ο.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ξεκίνησε από την Ελασσόνα και θα συνεχιστεί σε όλες τις κοινότητες του Δήμου η τοποθέτηση καλαίσθητων πλαισίων κάλυψης των κάδων απορριμμάτων, σε μία προσπάθεια  [ ... ]

article thumbnail

Γ. Δραγατσίκης: «Προχωρούμε σε παρεμβάσεις για ασφαλή σχολεία» Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας μετά από εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών έργων κ [ ... ]

article thumbnail

Στο πλαίσιο των Περιβαλλοντικών Δράσεων του Δήμου Ελασσόνας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 21:30 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξ [ ... ]

article thumbnail

Θέλω να απευθύνω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στις δυνάμεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελασσόνας και Λάρισας, του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, του τμήματος [ ... ]

article thumbnail

Ν. Γάτσας: «Σημαντική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά» Ξεκίνησε την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Δήμο Ελασσόνας για την ένταξη στο πρόγραμμα [ ... ]

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις