ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20 : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : 3762 / 18-12-2017

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ :4040502-ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) : 4.219.574,92

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) :3.307.706,71

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της

Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά α) στην κατασκευή (ολοκλήρωση) του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της Δ.Κ. Κρανιάς και β) στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του oικισμού.Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων θα κατασκευασθεί συνολικό μήκος τάξης 9,1km αγωγών αποχέτευσης περίπου. Το σύνολο των προς κατασκευή έργων συνοψίζεται ως εξής: 1.Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για το σύνολο του oικισμού με τις εξής διαμέτρους :

•Φ200 : Συνολικό μήκος περί τα 8,6km

•Φ250 : Συνολικό μήκος περί τα 194 μ.

•Φ315 : Συνολικό μήκος περί τα 320 μ.

2.Κατασκευή 4 αντλιοστασίων εντός του Οικισμού

3.Τοποθέτηση καταθλιπτικών αγωγών με τις εξής διαμέτρους

•Φ90 : Συνολικό μήκος περί τα 310 μ.

•Φ200 : Συνολικό μήκος περί τα 200 μ.

4.Προκατασκευασμένα φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων στις προβλεπόμενες από τα σχέδια θέσεις

5.Φρεάτια επίσκεψης καταθλιπτικών αγωγών Η Ε.Ε.Λ. θα κατασκευασθεί με τη μέθοδο των περιστρεφόμενων βιολογικών δίσκων. Η εγκατάσταση θα επεξεργάζεται τα λύματα του Οικισμού με δυναμικότητα 20ετίας 3.250 ι.κ..

Στον συνολικό προϋπολογισμό της πράξης περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές συνδέσεις καθώς και η τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων (εργασίες μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση).