ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Συντήρηση – Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ελασσόνας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV: 2225 / 14-01-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 44780/16-07-20 ΑΔΑ: Ω96646ΜΤΛ6-ΜΝΟ (Τροποποποίηση της 85822 / 3-12-2020 (ΑΔΑ: 691Λ46ΜΤΛ6-7ΨΒ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 1.200.000,01 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 600.000,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για συντήρηση – ανακατασκευή των κάτωθι γηπέδων ποδοσφαίρου

1. Κεντρικό Γήπεδο Δήμου Ελασσόνας

2. Γήπεδο Τσαριτσάνης

3. Γήπεδο Δρυμού

4. Γήπεδο Ευαγγελισμού

5. Γήπεδο Βλαχογιαννίου

Στα αθλητικά κέντρα θα γίνει αφαίρεση και επαναπλήρωση επιφανειακού εδαφικού υποστρώματος, διαμόρφωση εδαφικών κλίσεων με χρήση Laser, εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα και τελική γραμμογράφηση. Θα γίνει κατασκευή νέου αρδευτικού δικτύο και θα εκτελεστούν και οι απαραίτητες εργασίες βελτίωσης της αποστράγγισης των αγωνιστικών χώρων, με την δημιουργία καναλιών αποστράγγισης. Το τελικό ύψος των υφιστάμενων εστιών ποδοσφαίρου και η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επιπλέον, μόνο στο κεντρικό γήπεδο Ελασσόνας, θα κατασκευαστεί στέγαστρο, και εσωτερική και εξωτερική περίφραξη.