ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 829 / 18-06-2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 1.740.000,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 868.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 479.002,75 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) 230.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΖΩΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 1.260.997,25 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) 638.000,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχος του έργου είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση των παραγωγών και των γεωργικών μηχανημάτων στις εκμεταλλεύσεις καθώς και η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά στην βελτίωση τμημάτων αγροτικών δρόμων του Δήμου Ελασσόνας στις ακόλουθες τοπικές και δημοτικές κοινότητες :

1. Άζωρο

2. Ασπρόχωμα

3. Καλύβια

Ι. ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΡΟΣ ΚΕΛΑΝΙΤΗ

ΙΙ.ΚΑΛΥΒΙΑΜΑΞΙΓΩ

4. Λιβάδι

Προτεραιότητα δίνεται στους δρόμους και τα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί προβλήματα προσπελασιμότητας για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Το συνολικό μήκος παρέμβασης στους δρόμους είναι περίπου 6.400 μ με μέσο πλάτος 5μ.

Σκοπός της κατασκευής του παραπάνω έργου είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές του Δήμου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι εργασίες γενικά που περιλαμβάνει το αντικείμενο της εργολαβίας είναι εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή του οδοστρώματος αποτελούμενο από βάση, υπόβαση, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτοί αγωγοί, κιβωτοειδής οχετός και ράμπες), διάνοιξη τάφρων, τοποθέτηση πινακίδων και τελική διαγράμμιση κυκλοφορίας.

Ειδικότερα οδρόμος στην Δ.Κ. Λιβαδίου είναι ήδη ασφαλτοστρωμένος αλλά λόγω παλαιότητας και έντονων φθορών του οδοστρώματος η προσπέλαση του εν λόγω δρόμου είναι εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Οι εργασίες που θα γίνουν θα περιλαμβάνουν τον καθαρισμό χαντακιών, την ασφαλτόστρωση του δρόμου καθώς και την κατασκευή κατάλληλων τεχνικών για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων.

Η χάραξη στα ανωτέρω οδικά τμήματα ακολουθεί την υφιστάμενη κατάσταση.

Θα κατασκευαστούν τεχνικά, σωληνωτοί αγωγοί ή ράμπες στα σημεία συμβολής με τις παράπλευρες οδούς καθώς και στις θέσεις πρόσβασης στα αγροτεμάχια, όπως αυτές θα υποδεχθούν από την υπηρεσία.

eydeypeslogoRGB01     tritsislogoCMYK