ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 829 / 18-06-2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ,(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 4.363.000,00 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 3.000.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 4.300.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) 2.937.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 63.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) 63.000,00 €

ΣΤΟΧΟΙ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης της ΔΚ Ελασσόνας προσδίδοντας αποδοτικότερη διαχείριση του νερού ύδρευσης της πόλης, εξαλείφοντας έτσι τα προβλήματα βλαβών και διαρροών. Με την υλοποίηση της πράξης θα υπάρξουν περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη ενώ ταυτόχρονα θα βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των κατοίκων..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 1ο Υποέργο αφορά στην αντικατάσταση του 83% περίπου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΔΚ Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας με παράπλευρη τοποθέτηση των νέων δικτύων, συνολικού μήκους 50.410,00m. Τα δίκτυα και οι αγωγοί προσαγωγής θα κατασκευαστούν από αγωγούς πολυαιθυλενίου HDPE πιέσεως 10atm.

Στο δίκτυο επίσης θα τοποθετηθεί και αγωγός DN63 πιέσεως 16 atm για μήκος 180,00m.

Η τυπική διατομή του σκάμματος θα είναι 0,70m. πλάτος και βάθος 1,20m.

Η αντικατάσταση του δικτύου θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης Ελασσόνας και τμήμα 200 m. στην εκτός σχεδίου πόλης περιοχή στη θέση Πρ. Ηλίας.

Η αποκατάσταση των στρώσεων οδοποιίας θα γίνεται μετά τον εγκιβωτισμό με άμμο και την επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου προκειμένου οι οδοί να επανέλθουν στην πρότερη κατάστασή τους. Για την αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα χρησιμοποιηθεί υπόβαση οδοστρωσίας 0,10m, βάση οδοστρωσίας 0,10m, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης 0,05m, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m. Επίσης, θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα φρεάτια και θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα όπως δικλείδες, βαλβίδες κλπ. προκειμένου το έργο να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Επισημαίνεται ότι έχουμε δύο ανεξάρτητα δίκτυα, το Ανατολικό και Δυτικό εσωτερικό δίκτυο. Και τα δύο επειδή έχουν υπολογισθεί και διαστασιολογηθεί ως βρογχωτά, πρέπει οπωσδήποτε από την αρχή να κατασκευασθούν ως τέτοια.

Το 2ο Υποέργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας και αφορά στην πρόσληψη αρχαιολόγου και εργατικού προσωπικού για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών του έργου.

eydeypeslogoRGB01     tritsislogoCMYK