ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-20 :Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ :7609 / 27-06-2017

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ :40131194-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) :231,389.58 €

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) :231,389.58 €

ΣΤΟΧΟΙ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πράξη έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στο σχεδιασμό και στην οργάνωση υποδομών τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών του Δήμου Ελασσόνας, καθώς και στην παραγωγή του σχετικού υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος. Το Υποέργο χωροθετείται σε κεντρικό κτίριο του Δήμου Ελασσόνας όπου στεγάζονται τα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν δύο χώροι στον 1ο όροφο του κτιρίου ως χώροι προβολής της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ελασσόνας με έμφαση στην προβολή του Ολύμπου. Αντικείμενο του έργου αποτελεί α) ο σχεδιασμός, οργάνωση, κατασκευή και εγκατάσταση εκθεματικών επιφανειών, αναπαραστάσεων και διοραμάτων - σκηνογραφιών για το χώρο πληροφόρησης. β) ο σχεδιασμός, οργάνωση, προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικών εφαρμογών για το χώρο της πληροφόρησης και γ) ο σχεδιασμός, οργάνωση, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία εκθετηρίου - χώρου υποδοχής.