ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Δ.Δ. ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Share

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Δ.Δ. ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138304/61 (ΦΕΚ Β' 6942) στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ): 2.401.710,00€

Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ, (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ): 2.401.710,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού και του ποσοστού του μη τιμολογούμενου νερού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και πιο συγκεκριμένα των αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών Ύδρευσης καθώς και η εγκατάσταση υδραυλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης παροχών, καταναλώσεων, διαρροών και ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού στα εσωτερικά δίκτυα της Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ.

Το Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών θα αποτελείται από έξι (6) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) ευρισκόμενους σε επιλεγμένες θέσεις του εξωτερικού υδραγωγείου, τους τρεις (3) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.) ευρισκόμενοι σε επιλεγμένες θέσεις των εσωτερικών δικτύων διανομής, τους δύο (2) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Ποιότητας Νερού (Τ.Σ.Π.Ν.) ευρισκόμενοι σε επιλεγμένες θέσεις των εσωτερικών δικτύων διανομής και τους δύο χιλιάδες πεντακόσιους ογδόντα πέντε (2.585) Ψηφιακούς Υδρομετρητές (ΤΣΕΚ) ευρισκόμενους στις Υδατοπαροχές των εσωτερικών δικτύων.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο της δράσης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας όπου απαιτείται, θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος.