Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. 17-01-2014 ώρα 14:00

Share

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014 του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

3. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

4. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων έτους 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

5. Έγκριση λογιστικής τακτοποίησης υπολοίπων βεβαιώσεων εσόδων ΟΤΑ στην Δ.Ο.Υ Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών των επετειακών εκδηλώσεων Τσαριτσάνης και «Καυκάκεια». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

7. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 50.288,62 € για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

8. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2014, τεχνικού προγράμματος και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

9. Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

10. Έγκριση ίδρυσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

11. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιών από Ελασσόνα – Γεφύρι Γιάννενας» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

12. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Δ.Κ. Κρανέας» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος

13. Έγκριση της μουσειογραφικής/μουσειολογικής προμελέτης του έργου «Κέντρο τουριστικής προβολής Δήμου Ελασσόνας» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

14. Έγκριση της μελέτης «Αναμόρφωση – Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου χώρου άθλησης εκτός σχεδίου Δ.Κ. Ελασσόνας (Περιοχή Προφήτη Ηλία) και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

15. Έγκριση της μελέτης «Οδογέφυρα στο Βλαχογιάννι Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

16. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Δρόμος Λεύκης – Μελέτη Οδοποιίας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

17. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕΛ για την υλοποίηση του έργου «Υδροδότηση Τοπικών Κοινοτήτων Καρυάς – Συκαμινέας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

18. Κλήρωση και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

19. Κλήρωση και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών (ειδικά για τη συντήρηση οχημάτων). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

20. Κλήρωση και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

21. Κλήρωση και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη των Επιτροπών Παραλαβής έργων δαπάνης έως 8.804,10 €, δαπάνης έως 293.470 € και δαπάνης άνω των 293.470 €. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

22. Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γαλανόβρυσης Δήμου Ελασσόνας (Πακέτο Β)» ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

23. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κων/νος Κορακίδης.

24. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κων/νος Κορακίδης.

25. Έγκριση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Χαρίσιος Γκουντούρας.

26. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Χαρίσιος Γκουντούρας.

27. Εξέταση αιτημάτων του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μεγάλου Ελευθεροχωρίου για μεταστέγαση του Αγροτικού Ιατρείου και του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας σε αίθουσες του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου αντίστοιχα. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

28. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

29. Καθορισμός αριθμού αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδόμενων με αμοιβή (οίκων ανοχής) στην περιφέρεια του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης Βαρσάμης.

Σημ: Τα σχετικά αρχεία έχουν αποσταλεί σε όσους διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoselassonas.gr). Όσοι δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να τα αναζητήσουν στην Γραμματεία του Δημάρχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

Συνημμένα αρχεία:

  1. pdf-logoΕτήσιο πρόγραμμα δράσης 2014 Δήμου Ελασσόνας
  2. pdf-logo1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014 Δήμου Ελασσόνας
  3. pdf-logo1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014 Δήμου Ελασσόνας
  4. pdf-logoΑπόφαση 77 ΦΟΔΣΑ «Έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης οικονομικού έτους 2014»
  5. pdf-logoΑπόφαση ΟΚΠΑΠ 56 "Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης ( Ο.Π.Δ. ) 2014"
  6. pdf-logoΑπόφαση ΟΚΠΑΠ 55 "Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2014"
  7. pdf-logoΑπόφαση ΚΕΔΕ 02/2014 "Πρόγραμμα δράσης 2014"
  8. pdf-logoΑπόφαση ΚΕΔΕ 01/2014 "Προϋπολογισμός 2014"
  9. pdf-logoΠροϋπολογισμός εσόδων ΚΕΔΕ 2014
  10. pdf-logoΠροϋπολογισμός εξόδων ΚΕΔΕ 2014

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Στη Βερδικούσια θα βρίσκεται αύριο Τετάρτη 13 Ιανουαρίου από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00μ.μ, συνεργείο του ΕΟΔΥ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για δειγματοληπτικούς ελέγ [ ... ]

article thumbnail

Την ανάπλαση των πλατειών Καλυβίων και Δομενίκου προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ελασσόνας μετά από σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. [ ... ]

article thumbnail

Το «πράσινο» φως στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την ανάπλαση της κοίτης του Ελασσονίτη ποταμού έδωσε το Πράσινο Ταμείο στη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου 2020, μ [ ... ]

article thumbnail

Διενέργεια rapid tests σε εκπαιδευτικούς

article thumbnail

Τον Δήμαρχο Κατερίνης κ. Κ. Κουκοδήμο υποδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα στο γραφείο του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, με τον οποίο αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χ [ ... ]