Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υπ' αρίθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ

Share

okpap

Δείτε το πρακτικό της Επιτροπής εδώ

Δείτε ανλυικά τον πίνακα μοριοδότησης εδώ