ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

dimoslogo 

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) που αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ελασσόνας, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών, ολοκλήρωσε ο Δήμος Ελασσόνας.

Τα Σ.Φ.Η.Ο. αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Μετά την διαβούλευση και την έκθεση διαβούλευσης η ομάδα Εργασίας της αναδόχου εταιρείας «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συγκέντρωσε και αξιοποίησε τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, κυρίως επί της επιλογής των προτεινόμενων θέσεων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.

Προέκυψαν οι ακόλουθες προτεινόμενες θέσεις φόρτισης:

✓ 42 θέσεις φόρτισης Ι.Χ.

✓ 3 θέσεις για τις ανάγκες των επαγγελματιών ΤΑΞΙ

✓ 5 θέσεις για οχήματα ΑμεΑ

✓ 1 θέση φόρτισης οχημάτων φορτοεκφορτώσεων

✓ 1 θέση για τουριστικά λεωφορεία

✓ 5 θέσεις για τις ανάγκες της μικροκινητικότητας

Αναλυτικότερα, παρατίθενται οι σταθμοί φόρτισης του Σχεδίου ανά κατηγορία οχημάτων, με τις ακριβείς προβλεπόμενες θέσεις:

Πίνακας 1 Θέσεις φόρτισης Ι.Χ τελικού σεναρίου Α/Α

 

 

 

 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ

 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

X

Y

1

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΟΣΙΟΥ

AC 22kW

1

2

344563,8

4417395,5

2

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

DC 50kW

1

2

345015,4

4417394,9

3

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ Ε. ΜΑΝΩΛΗ

AC 22kW

1

2

344930,4

4417391,1

4

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

AC 22kW

1

2

344882,4

4417277,7

5

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

AC 22kW

1

2*

345325,7

4416856,6

6

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑC 22kW

1

2

344432,2

4417488,9

7

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΚΤΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

AC 22kW

2

4

344716,53

4416867,5

8

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

1o ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

AC 22kW

1

2

344318,55

4417169,15

9

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΛΥΜΠΙΟΥ

AC 22kW

1

2

345536,3

4417009,6

10

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

AC 22kW

2

4

348403,6

4415660

11

ΚΡΑΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΚΡΑΝΙΑΣ

AC 22kW

1

2

326775,3

4423674,8

12

ΚΡΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ

AC 22kW

1

2

326352,5

4424199,8

13

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑ

AC 22kW

1

2

326521,1

4405343,8

14

ΛΙΒΑΔΙ

ΛΙΒΑΔΙ - ΣΧΟΛΕΙΟ

AC 22kW

2

4

342837,8

4442948,2

15

ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ

ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ – ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

AC 22kW

1

2*

343769,36

4411985,19

16

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ – ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

DC 50kW

1

2

338172,09

4432200,09

17

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ– ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

DC 50kW

1

2

335820,12

4400733,7

18

ΚΑΡΥΑ

ΚΑΡΥΑ

AC 22kW

1

2

362482,96

4426979,41

19

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

AC 22kW

1

2

345443,49

4427072,02

ΣΥΝΟΛΟ

                                               22

44

Στη συνέχεια παραδόθηκε το παραδοτέο Π3 που παρατίθενται τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της υλοποίησης του προτεινόμενου Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ελασσόνας, όπως τελικώς διαμορφώθηκε.

Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη οι παραδοχές που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, καθώς επίσης το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο «Νόμος 4710/2020: Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», και οι τάσεις της αγοράς που αποτυπώθηκαν.

Αναπτύσσονται 3 σενάρια υλοποίησης του σχεδίου, για τα οποία υπολογίζονται οι σχετικοί δείκτες αξιολόγησης της ανάλυσης Κόστους-Οφέλους διάρκειας 10 ετών, από την αποτίμηση εσόδων και δαπανών του Σ.Φ.Η.Ο., τόσο για το Δήμο όσο και για τον Ιδιωτικό φορέα σύμπραξης.

✓ Σενάριο Α: Προμήθεια/ εγκατάσταση και εκμετάλλευση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από το Δήμο

✓ Σενάριο Β: Προμήθεια & εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τον Δήμο και εκμετάλλευση αυτών (λειτουργία & συντήρηση) από ιδιώτη με παροχή μισθώματος στο Δήμο

✓ Σενάριο Γ: Προμήθεια & εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από Ιδιώτη επενδυτή και εκμετάλλευση αυτών (λειτουργία & συντήρηση) από τον ίδιο μέσω σύμβασης σύμπραξης (ΣΔΙΤ) και παροχής αντιτίμου παραχώρησης

Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου

Η χρηματοδότηση των Σ.Φ.Η.Ο. αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ανάπτυξής τους, καθώς όπως αναλύθηκε η υλοποίηση αυτών απαιτεί σημαντικό κεφάλαιο. Η χρηματοδότηση των αστικών μεταφορών και της κινητικότητας στους περισσότερους δήμους προέρχεται συνήθως από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με μερική χρηματοδότηση από την κυβέρνηση.

Όπως είναι γνωστό η χρηματοδότηση των Σ.Φ.Η.Ο. θα γίνει με Πόρους του Πράσινου Ταμείου (ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου €7,0 εκατ.), ενώ το υπουργείο επεξεργάζεται δράση για την επιδότηση ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου φόρτισης στα διοικητικά όρια των δήμων μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του δικτύου της ηλεκτροκίνησης.

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Όπως προκύπτει κατά την περίοδο εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Ελασσόνας, βρίσκονται υπό διαμόρφωση οι εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές για την νέα προγραμματική περίοδο. Συνεπώς, δεν μπορούν να προκύψουν συγκεκριμένα πεδία συνάφειας με τους σκοπούς του Σ.Φ.Η.Ο. .

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράσεις περιορισμού των αέριων ρύπων και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο των στρατηγικών, ως μια πάγια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια διεθνή τάση που ενισχύεται στο πέρασμα του χρόνου όσο οι επιπτώσεις στο πλανήτη γίνονται πιο εμφανείς.

Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση και η απεξάρτηση της Ε.Ε. από τα ορυκτά καύσιμα αναμένεται να έχει σημαντικό μερίδιο στην υπό διαμόρφωση πολιτική.

Η μετάβαση λοιπόν σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα προωθούν την ηλεκτροκίνηση, μέσω της εγκατάστασης περισσότερων από 8.600 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την επικράτεια και της αύξησης των ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω της παροχής κινήτρων για την αντικατάσταση των υπαρχόντων οχημάτων με ηλεκτρικά. Επιπλέον ο άξονας προωθεί επενδύσεις που στοχεύουν στη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων καινοτόμας πράσινης τεχνολογίας ενώ εισάγει μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση και τη λειτουργία εξοπλισμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ).

Η ηλεκτροκίνηση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ευνοεί τη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Εξυπηρετεί επίσης τρεις στόχους του EU Taxonomy Regulation και συγκεκριμένα τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, καθώς και την πρόληψη και τον έλεγχο της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι δράσεις του συγκεκριμένου άξονα προωθούν την ψηφιακή μετάβαση εισάγοντας το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και υποστηρίζοντας την καινοτομία.

Συμπεράσματα

Το Σενάριο Α μπορεί να υλοποιηθεί με χρηματοδότηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και η λειτουργία του από το Δήμο με κοινωνικά κριτήρια.

Μεταξύ των Σεναρίων Β και Γ, το Σενάριο Β είναι σημαντικά ελκυστικότερο για τον Ιδιώτη καθώς παρατηρούνται τα εξής:

• Θετικό σωρευτικό αποτέλεσμα μετά τον 7ο χρόνο στο Σενάριο Β, ενώ στο σενάριο Γ (απόσβεση της επένδυσης) μετά τον 9ο χρόνο.

• Πολλαπλάσιος εσωτερικός βαθμός απόδοσης της επένδυσης (IRR) για τον Ιδιώτη στο Σενάριο Β σε σχέση με το Σενάριο Γ

• Στο Σενάριο Γ ο Ιδιώτης καλείται να λάβει το ρίσκο της επένδυσης με το σύνολο των αστάθμητων παραγόντων, καθυστερήσεων και απρόβλεπτων δαπανών (επάρκεια δικτύου, κόστη σύνδεσης κλπ.), σε αντίθεση με το Σενάριο Β.

• Στο Σενάριο Γ ο Ιδιώτης καλείται να χρηματοδοτήσει το κόστος επένδυσης, ενώ στο Σενάριο Β καλείται να χρηματοδοτήσει μόνο τα λειτουργικά έξοδα του έργου.

Δύναται επίσης, κατά την οριστικοποίηση από το Δήμο του προς υλοποίηση Σ.Φ.Η.Ο., να εφαρμοστεί ένα μικτό σενάριο ανάπτυξης των υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος θα συμβληθεί με Ιδιώτη για τη λειτουργία ή και εγκατάσταση/λειτουργία των εμπορικών σημείων φόρτισης με μεγαλύτερη ζήτηση (βιώσιμο σκέλος επένδυσης), και εγκατάσταση/λειτουργία από το Δήμο των υπόλοιπων σημείων με ίδιους πόρους.

prasinotameioall

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Επιστολή στον Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικ. Γάτσας, ζητώντας να επιληφθεί της υπόθεσης του κατα [ ... ]

article thumbnail

Εκλέχτηκε το Νέο Συμβούλιο Νέων του Δήμου Ελασσόνας με τη συμμετοχή 29 νέων ηλικίας 17- 32 ετών, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

article thumbnail

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Ελασσόνας οι εκπαιδευτικές συναντήσεις για γονείς, από το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας-Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με τον  [ ... ]

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας και ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βαροσίου, αναβιώνουν και φέτος το έθιμο του «Κλήδονα» την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:30 μ.μ. στη πλατε [ ... ]

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας, και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, πολιτικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής, ενημερώνουν ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυρίως ότ [ ... ]