Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών ΟΚΠΑΠ

Share

okpap

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος