Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ του ΟΚΠΑΠ 29-11-2022 Ορθή επανάληψη

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ελασσόνας, την Τρίτη 29/11/2022 και ώρα 12:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95, 96 & 234 του Ν. 3463/2006, καθώς και αυτές των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή επιχορήγησης ΚΑΠ Νοεμβρίου έτους 2022 Ο.Κ.Π.Α.Π.

2. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το μίσθωμα των κτιρίων Κρανέας και Λιβαδίου όπου πρόκειται να στεγαστούν τα ΚΑΠΗ (παρ. 1 άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81).

3. Κάθε έκτακτο ή κατεπείγον θέμα – ενημέρωση Προέδρου.

Σημ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Ο Πρόεδρος

ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ