Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ του ΟΚΠΑΠ 13-02-2023

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ελασσόνας, την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95, 96 & 234 του Ν. 3463/2006, καθώς και αυτές των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή επιχορήγησης ΚΑΠ Δεκεμβρίου έτους 2022 Ο.Κ.Π.Α.Π.

2. Αποδοχή επιχορήγησης ΚΑΠ Ιανουαρίου έτους 2023 Ο.Κ.Π.Α.Π.

3. Σύσταση επιτροπής για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών για το οικονομικό έτος 2023.

4. Σύσταση των επιτροπών «Επισκευής και συντήρησης οχημάτων» και «Προμήθειας υλικών επισκευής οχημάτων» για το οικονομικό έτος 2023.

5. Σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για το οικονομικό έτος 2023.

6. Ορισμός δικηγόρου για εξωδικαστικό συμβιβασμό στην υπόθεση της Λαζαρίδου Ουρανίας.

7. Αίτηση – όχληση για αναγνώριση της απαίτησης (κατ΄ άρθρο 143 περ. του Ν. 4270/2014).

8. Κάθε έκτακτο ή κατεπείγον θέμα – ενημέρωση Προέδρου.

Σημ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ