Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ του ΟΚΠΑΠ 08-03-2023

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ελασσόνας, την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95, 96 & 234 του Ν. 3463/2006, καθώς και αυτές των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή επιχορήγησης ΚΑΠ Φεβρουαρίου έτους 2023 Ο.Κ.Π.Α.Π.

2. Έγκριση της υπ. αριθμ. 1492/04-11-2022 αίτηση της Γκούτζελα Στεργιανής για τη μετακίνησή της από τον Παιδικό Σταθμό Βερδικούσιας σε έναν εκ των δύο Παιδικών Σταθμών Ελασσόνας.

3. Έγκριση κατάθεσης αιτήματος για πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

4. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου (ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας) και ενός (1) ατόμου (ΔΕ Βρεφονηπιοκομίας), διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση Πρόσκαιρων αναγκών στους Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Κ.Π.Α.Π. του Δήμου Ελασσόνας στα Πλαίσια του προγράμματος: « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2022-2023».

5. Κάθε έκτακτο ή κατεπείγον θέμα – ενημέρωση Προέδρου.

Σημ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ