Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή Στατιστικών Ανταποκριτών

Share

elstatΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Στατιστικοί Ανταποκριτές στη διενεργούμενη από αυτήν ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής,

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης από την 30η Μαρτίου 2015 μέχρι την 24η ώρα της 30ης Απριλίου 2015 ώστε να εγγραφούν στο νέο πιλοτικό Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών που θα έχει ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από Μάϊο 2015 έως και Δεκεμβρίο 2015

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών έχουν:

• ΠΕ και ΤΕ γεωπόνοι νομικών προσώπων, δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών καθώς επίσης και γεωπόνοι ιδιώτες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΟΤΑ,

• Οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων της αλλοδαπής, απαιτείται να έχουν αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ,

• Γεωπόνοι ηλικίας 22-69 ετών.

Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές θα εργαστούν στα στάδια της συλλογής και του ελέγχου των στοιχείων της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας.

Το έργο τους περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από διοικητικές πηγές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Αλιείας, Δ/νση Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κλπ) και από όποια άλλη πηγή τα διαθέτει. Τα στοιχεία συλλέγονται, με επισκέψεις στο χώρο των διοικητικών και των άλλων πηγών, συμπληρώνοντας τα βοηθητικά ερωτηματολόγια σε αρχεία excel. Πολλές φορές όμως, είναι απαραίτητες οι επισκέψεις για προσωπική συνέντευξη με παραγωγούς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι ανάγκες της έρευνας απαιτούν, καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, καθώς και δυνατότητα μετακίνησης εντός της δημοτικής ενότητας για τη συγκέντρωση των πληροφοριών.

Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα, υποχρεωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιούνται στις έδρες των νομών (ΥΣΝ), για την εκπαίδευση και κατάρτισή τους , όσον αφορά στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων της έρευνας

Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες Στατιστικοί Ανταποκριτές δεσμεύονται εγγράφως, για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαμβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν.

Η επιλογή των Στατιστικών Ανταποκριτών γίνεται με ένα σύστημα μοριοδότησης τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στην ΕΛΣΤΑΤ, εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών Πινάκων Κατάταξης των Στατιστικών Ανταποκριτών.

Κάθε Στατιστικός Ανταποκριτής αξιολογείται για το έργο που αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, και η αξιολόγησή του είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για τη συνέχιση της απασχόλησής του ως Στατιστικός Ανταποκριτής στην ΕΛΣΤΑΤ.

Η αμοιβή των Στατιστικών Ανταποκριτών καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου τους και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου.

Η αμοιβή για κάθε ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συγκέντρωση και καταγραφή της πληροφορίας για κάθε Δημοτική Ενότητα και δύναται να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε Μητρώου.

Η καταβολή της αμοιβής των Στατιστικών Ανταποκριτών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση, την παράδοση και τον έλεγχο της εργασίας τους.

Η παροχή υπηρεσιών Στατιστικών Ανταποκριτών στην ΕΛΣΤΑΤ από ιδιώτες γεωπόνους σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Στατιστικοί Ανταποκριτές ΕΛΣΤΑΤ». Επίσης, για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η:

http://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=999:5558

Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα Μητρώα Στατιστικών Ανταποκριτών, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής.

Για τους ενδιαφερομένους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν όταν τους ζητηθεί να υποβάλουν άμεσα, τα παρακάτω πλήρη δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.

2. Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Δ Ο Υ που ανήκουν.

3. Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού.

4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλούνται με την αίτησή τους, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο.

5. Τίτλο/ους σπουδών (για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποκτηθέντες στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα).

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, για όσους δεν τηρούν τα βιβλία του κώδικα βιβλίων και στοιχείων ότι δεν είναι κατ' επάγγελμα ερευνητές και η εργασία που θα αναλάβουν είναι περιστασιακή και συνεπώς δεν είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

7. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ. 1) για υποψηφίους που δηλώνουν ότι δεν κατέχουν τίτλο σπουδών από την Ελλάδα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους Στατιστικούς Ανταποκριτές, όταν τους ζητηθούν, αυτοπροσώπως.

Για αυτούς τους Στατιστικούς Ανταποκριτές που θα απασχοληθούν στην Αττική, τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣΤΑΤ, στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα.

Για τους Στατιστικούς Ανταποκριτές που θα απασχοληθούν σε Νομούς εκτός Αττικής, τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, όταν τους ζητηθούν, αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία Στατιστικής Νομού (ΥΣΝ). Στη συνέχεια, κατόπιν πρώτων ελέγχων, τα δικαιολογητικά μεταβιβάζονται στη Διεύθυνση Διοικητικού.

Οι υποψήφιοι Στατιστικοί Ανταποκριτές, για να έχουν δικαίωμα να μπουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, πρέπει προηγουμένως να έχουν παραδώσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την εκπαίδευση στην έρευνα, τα οποία θα ελεγχθούν από τα αρμόδια στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι αναρμόδια για τον καθορισμό του καθεστώτος ανεργίας (όπως σε θέματα ΟΑΕΔ) που αφορά όσους απασχοληθούν ως Στατιστικοί Ανταποκριτές και είναι ιδιώτες γεωπόνοι, σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον υποψήφιο Στατιστικό Ανταποκριτή κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣTHN ΕΡΕΥΝA

Η επιλογή των Στατιστικών Ανταποκριτών θα γίνει από το Τμήμα Ετησίων Στατιστικών Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και Στατιστικών Αλιείας, της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της έρευνας.

Άρνηση του υποψήφιου Στατιστικού Ανταποκριτή να αποδεχτεί τη συμμετοχή του στην έρευνα, στην περιοχή προτίμησης που έχει δηλώσει στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωσή του θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από το Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών.

Επισημαίνεται ότι πέραν της αμοιβής ανά δελτίο δεν πληρώνονται οδοιπορικά έξοδα από την ΕΛΣΤΑΤ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν προτίμηση μόνο σε περιοχές που κρίνουν ότι μπορούν να μεταβούν με ίδια έξοδα. Επίσης, οι υποψήφιοι Στατιστικοί Ανταποκριτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος μικρός αριθμός ερωτηματολογίων για συλλογή σε κάποιες περιοχές.

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣTHN ΕΡΕΥΝA

Για να έχει τη δυνατότητα ο υποψήφιος Στατιστικός Ανταποκριτής να επιλεγεί στην έρευνα, θα πρέπει να έχει δηλώσει διαθεσιμότητα χρόνου για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας διενέργειας της έρευνας και συγκεκριμένα από 2 Μαϊου 2015 έως 30 Δεκεμβρίου 2015 .

3. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTHN ΕΡΕΥΝA ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ

Άρνηση του υποψήφιου Στατιστικού Ανταποκριτή να αποδεχτεί τη συμμετοχή του στη διενεργούμενη έρευνα, όταν επιλεγεί από το σύστημα ή και μετά από το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, όπως επίπεδο εκπαίδευσης, συμμετοχή και εμπειρία σε συγκεκριμένες στατιστικές έρευνες, σχέση συγγένειας με Υπαλλήλους που εργάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ, πλαστά δικαιολογητικά κλπ., θα έχει ως συνέπεια και τον αποκλεισμό του όχι μόνον από το νέο Μητρώο, αλλά και από τα επόμενα Μητρώα Στατιστικών Ανταποκριτών.

4. ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές, πρέπει να εργαστούν με συνέπεια, ώστε να συμπληρώσουν στους καθορισμένους χρόνους και ορθά τα ερωτηματολόγια. Η ανταπόκριση του Στατιστικού Ανταποκριτή στο έργο του θα αξιολογείται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και αν η ανταπόκριση βρεθεί ελλιπής, ο συνεργάτης θα αντικατασταθεί με συγκεκριμένη διαδικασία και επίσης δεν θα συμπεριληφθεί τουλάχιστον στο επόμενο Μητρώο.

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

Δεν επιτρέπεται Στατιστικός Ανταποκριτής να λάβει μέρος στην έρευνα ενός Νομού, όταν στην Υπηρεσία Στατιστικής του Νομού αυτού υπηρετεί συγγενής του.

Έχει, όμως, δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εκτός της ΥΣΝ που υπηρετούν οι συγγενείς του.

Επίσης, αποκλείονται οι Στατιστικοί Ανταποκριτές από την έρευνα, όταν στα Τμήματα της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα υπηρετούν συγγενείς τους ως υπάλληλοι.

Τέλος δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος ως Στατιστικοί Ανταποκριτές, συγγενικά πρόσωπα των Γενικών Διευθυντών της ΕΛΣΤΑΤ και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

6. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣTHN ΕΡΕΥΝA

Ο υποψήφιος Στατιστικός Ανταποκριτής θα ειδοποιείται για την επιλογή του στην έρευνα με μήνυμα στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει για επικοινωνία με την ΕΛΣΤΑΤ και με τον ίδιο τρόπο, (δηλαδή με μήνυμα από τον ίδιο αριθμό στον αριθμό του κινητού από το οποίο του έχει αποσταλεί το μήνυμα-πρόσκληση), θα αποδέχεται την πρόσκληση. Η σχετική διαδικασία καταγράφεται ηλεκτρονικά και ως αποδεικτικό ισχύει το ηλεκτρονικό αρχείο που προκύπτει από το σύστημα αποστολής και λήψης μηνυμάτων, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί από τον πάροχο της συγκεκριμένης εφαρμογής και έχει διατεθεί στην ΕΛΣΤΑΤ.

Για να μην διακινδυνεύσει η εγκαιρότητα της διεξαγωγής των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, η μη απόκριση του υποψηφίου, ανεξαρτήτως λόγου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 48 ωρών από την ώρα αποστολής του μηνύματος, θα θεωρείται άρνηση και θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από την έρευνα.

Αυτή η Ανακοίνωση – Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Κατά τον ίδιο χρόνο, η πρόσκληση, με δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, αποστέλλεται προς τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, αναρτάται δε σε όλες τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε ορισμένες δημοτικές ενότητες, θα πραγματοποιηθεί η συλλογή των στοιχείων από υπάλληλο της ΥΣΝ.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

Η αμοιβή των Στατιστικών Ανταποκριτών καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου των Στατιστικών Ανταποκριτών και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου. Αμείβονται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Η αμοιβή για κάθε ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου που αφορά μία δημοτική ενότητα σε συνάρτηση με τον αριθμό των δημοτικών / τοπικών κοινοτήτων της.

Συγκεκριμένα η αμοιβή ορίζεται σε 197,28 ευρώ ανά ερωτηματολόγιο Δημοτικής Ενότητας που αποτελείται από μια δημοτική / τοπική κοινότητα. Για την αμοιβή αυτή ελήφθησαν υπόψη ο χρόνος συλλογής των στοιχείων, ο χρόνος επισκέψεων σε μεγάλους παραγωγούς και ο χρόνος συμπλήρωσης του δελτίου. Για κάθε επιπλέον δημοτική /τοπική κοινότητα που έχει η δημοτική ενότητα το ποσό αυξάνεται κατά 49,32 ευρώ.

Για παράδειγμα το ερωτηματολόγιο μίας Δημοτικής Ενότητας που έχει δύο δημοτικές/τοπικές κοινότητες θα αμείβεται με το ποσό των 246,6 ευρώ, το ερωτηματολόγιο μίας Δημοτικής Ενότητας που έχει οκτώ δημοτικές/τοπικές κοινότητες θα αμείβεται με το ποσό των 542,52 ευρώ και μίας Δημοτικής Ενότητας που έχει 23 δημοτικές/τοπικές κοινότητες θα αμείβεται με το ποσό των 1282,32 ευρώ.

Όσοι ιδιώτες γεωπόνοι Στατιστικοί Ανταποκριτές έχουν ακαθάριστο ποσό, για κάθε τίτλο πληρωμής, μεγαλύτερο ή ίσο των 1.500,00 ευρώ, οφείλουν να προσκομίζουν στην ΕΛΣΤΑΤ Φορολογική Ενημερότητα.

Η αμοιβή για κάθε ερωτηματολόγιο δύναται να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ πριν την έναρξη λειτουργίας του εκάστοτε ισχύοντος Μητρώου.

Η καταβολή της αμοιβής των Στατιστικών Ανταποκριτών γίνεται μετά την ολοκλήρωση, την παράδοση και τον έλεγχο της εργασίας που τους έχει ανατεθεί.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:

στην κα Ευφροσύνη Καραγιάννη, στο τηλέφωνο 213 1352050,

ή στην κα Μονιάκη Χρυσούλα στο τηλέφωνο 213 1352457,

ή στην κα Μαρία Ζαχαρή στο τηλέφωνο 213 1352049

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Τυτώ την Πέμπτη 27 Ιουνίου στην αίθουσα Δημοτικού Συ [ ... ]

article thumbnail

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες τα αθλητικά προγράμματα «Κύκλοι Άθλησης» και «Εργαστήρια Ευεξίας», τα οποία υλοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Αντιδη [ ... ]

article thumbnail

Για την Πολωνία αναχωρεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου η Φιλαρμονική του Δήμου Ελασσόνας όπου θα συμμετάσχει στο 16ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην πόλη Μσάνα Ντόλνα (Mszana a Dolna) [ ... ]

article thumbnail

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

article thumbnail

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ