Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2015

Share

ΑΔΑ: ΩΛ6ΣΩΡΟ-ΑΘΦ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 211 του Ν.3584/07. 2. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011. 3. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 14 παρ,1β του Ν.3812/2009 « Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 5. To άρθρο 10 του Ν.4257/2014. 6. Την υπ' αριθμ. 64/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης και εποπτών υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2015.

Ορισμός αριθμού και θέσεων» και η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 5685/62374/14-04-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας. 7. Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου για την ανωτέρω πρόσληψη στους Κ.Α.02.25.6041.01 και 02.25.6054.01 (αρ.πρωτ.7005/06-4-2015 βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας).

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 17/4/2015 έως τις 23/4/2015 στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού , και τις ώρες από 9:00 – 13:00.

1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 64/2015 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Υδρονομείς 38 άτομα (14 πλήρους απασχόλησης και 24 μερικής απασχόλησης) και

Επόπτες υδρονομέων 2 άτομα (πλήρους απασχόλησης)

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ' αριθμόν 64/2015 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 25-4-2015 έως 25-9-2015.

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιητικό Γέννησης (σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

β) Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου Ειδικά οι επόπτες υδρονομέων πρέπει να έχουν τουλάχιστον ενδεικτικό της 4ης δημοτικού.

γ) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

δ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

6. Επιλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 9:00 ως 13:00 ,6ης Οκτωβρίου 57 ,2493350219, 2493350240.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Τυτώ την Πέμπτη 27 Ιουνίου στην αίθουσα Δημοτικού Συ [ ... ]

article thumbnail

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες τα αθλητικά προγράμματα «Κύκλοι Άθλησης» και «Εργαστήρια Ευεξίας», τα οποία υλοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Αντιδη [ ... ]

article thumbnail

Για την Πολωνία αναχωρεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου η Φιλαρμονική του Δήμου Ελασσόνας όπου θα συμμετάσχει στο 16ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην πόλη Μσάνα Ντόλνα (Mszana a Dolna) [ ... ]

article thumbnail

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΝΟΛ ΑΕ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

article thumbnail

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ