Πρόγραμμα ελάφρυνσης ειδικών κατηγοριών (με εισοδηματικά κριτήρια), ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης για το έτος 2021

Share
 Ελασσόνα 24-9-2021
 Αρ. Πρωτ. 16816
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σε εφαρμογή της υπ' αριθμό 88/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας με θέμα: «Έγκριση δέσμης μέτρων ελάφρυνσης των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και έγκριση ένταξης του Δήμου στην αντίστοιχη εφαρμογή της Κεντρικής Πλατφόρμας διαλειτουργικότητας για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων»,

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ελάφρυνσης ειδικών κατηγοριών, (με εισοδηματικά κριτήρια) ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού για το έτος 2021, ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, και πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θέσπισε το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Ελασσόνας επισυνάπτοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Αναλυτικά οι ελαφρύνσεις ανά κατηγορία πληθυσμού και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν έχουν ως εξής:

Άτομα με Αναπηρία :

Μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών του έτους 2021 για άτομα με αναπηρία με ποσοστό από 67% έως και 80% και σε ποσοστό 50% σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό άνω των 80% έως 100% για την κύρια κατοικία εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού 22.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας (δύο όψεις)

5. Ε1 φορολογικού έτους 2020

6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Πολύτεκνες οικογένειες:

Μείωση των δημοτικών τελών του έτους 2021 για την πρώτη κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών

• Πολύτεκνες οικογένειες με 1 προστατευόμενο τέκνο ποσοστό 20%

• Πολύτεκνες οικογένειες με 2 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 30%

• Πολύτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα ποσοστό 40%

• Πολύτεκνες οικογένειες με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω ποσοστό 50% εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τετάρτου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας (δύο όψεις)

5. Ε1 φορολογικού έτους 2020

6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Τρίτεκνες οικογένειες:

Μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την κύρια κατοικία τρίτεκνων οικογενειών με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 €.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)

5. Ε1 φορολογικού έτους 2020

6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Άποροι

Μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία .

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)

4. Ε1 φορολογικού έτους 2020

5. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Μονογονεϊκές οικογένειες

Μείωση σε ποσοστό 25% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 14.000 €.

Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (διαζευγμένο με γονική μέριμνα, χωρίς γάμο με γονική μέριμνα ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστο ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)

5. Ε1 φορολογικού έτους 2020

6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Και κατά περίπτωση:

α) Δικαστική απόφαση για την αποκλειστική γονική μέριμνα των τέκνων (όταν ο μόνος γονέας έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα)

ή β) Βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση στρατού για ενήλικα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών.

Οικογένειες με 2 συζύγους μακροχρόνια άνεργους

Μείωση σε ποσοστό 50% των δημοτικών τελών έτους 2021 για την πρώτη κατοικία για οικογένειες των οποίων οι 2 σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι κατά την κείμενη νομοθεσία, και είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 6.000 €.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος

4. Κάρτες ανεργίας των δύο συζύγων

5. Ε1 φορολογικού έτους 2020

6. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους και εντάχθηκαν στις πληττόμενες δραστηριότητες

- Απαλλαγή κύριας κατοικίας από δημοτικά τέλη για όλο το διάστημα της αναστολής

- Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για το υπόλοιπο του 2021

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)

4. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2020.

5. Δήλωση αναστολής λειτουργίας (έντυπο πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»)

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνείτε στα τηλ.:2493350245, EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΙΤΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας

Νικόλαος Γάτσας

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

article thumbnail

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την [ ... ]

article thumbnail

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

article thumbnail

Έρχεται το «Open Mall Ελασσόνας» Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός- Προϋπολογισμός έργου 1.086.364,00 €

article thumbnail

Συνεχίζεται την επόμενη Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 η διανομή προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το [ ... ]