Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας Δημοτικού Ξενώνα ΔΚ Καρυάς

Share

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικού Ξενώνα στην Δ.Κ. Καρυάς για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα έτη.

Το υπό εκμίσθωση ακίνητο, αποτελείται από ισόγειο κατάστημα και οχτώ (8) δωμάτια ορόφου σε οικόπεδο 2.173 τ.μ.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών στις 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 - 12:00.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο του διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί μετά από μία (1) εβδομάδα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και με την ίδια επιτροπή στις 24-04-2013.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των (300) τριακοσίων ευρώ μηνιαίως και επί πλέον χαρτόσημο 3,6%.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας στην αρχή κάθε μήνα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία, γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού (360) τριακόσια εξήντα ευρώ ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Οι οφειλέτες του Δήμου δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2493 350205 (Κ. Πέγιος).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας.

Ελασσόνα 2-04-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Για να δείτε του όρους της διακήρυξης πατήστε εδώ.