Διακήρυξη εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα Καρυάς

Share

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικού Ξενώνα στην Δ.Κ. Καρυάς για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα έτη.

Τα ο υπό εκμίσθωση ακίνητο, αποτελείται από ισόγειο κατάστημα και οχτώ (8) δωμάτια ορόφου σε οικόπεδο 2.173 τ.μ.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών στις 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 - 12:00. Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο του διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί μετά από μία (1) εβδομάδα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και με την ίδια επιτροπή στις 21-11-2013.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των (200) διακοσίων ευρώ μηνιαίως και επί πλέον χαρτόσημο 3,6%. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας στην αρχή κάθε μήνα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία σαν πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία, γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο είσπραξης της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ποσού (240) διακόσια σαράντα ευρώ.

Οι οφειλέτες του Δήμου δεν γίνονται δεκτοί ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24933 50205 (Κ. Πέγιος).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λάρισας.

Για να δείτε τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας πατήστε εδώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ