« Προκήρυξη Δημάρχου για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εισαγωγής ζώων σε δημοτικές βοσκές »

Share

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 318/1969 « περί βεβαιώσεως και είσπραξης των προσόδων των Δήμων και κοινοτήτων »
Κ α λ ο ύ μ ε :
Όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στις Δημοτικές ενότητες που ανήκουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , και ως 20 Δεκεμβρίου 2013 , δήλωση στην οποία να φαίνεται ο ακριβής κατά είδος αριθμός των μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στους βοσκοτόπους που διαχειρίζεται ο Δήμος Ελασσόνας, κατά το έτος 2014.

Στις δηλώσεις πρέπει να αναφέρεται χωριστά ο αριθμός των ζώων των ετεροδημοτών ποιμένων- φυλάκων που πρόκειται να προσληφθούν από αυτούς.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την 20 Δεκεμβρίου 2013 θα είναι εκπρόθεσμες με τις γνωστές συνέπειες του νόμου που είναι η επιβολή προστίμου.

Η σχετική αίτηση εισαγωγής ζώων στο βοσκότοπο θα συνοδεύεται απαραίτητα από αποδεικτικό μη ύπαρξης οφειλής από δικαίωμα βοσκής.

Η σύνταξη του πίνακα νομέων έτους 2014 θα γίνει με βάση τις ως άνω δηλώσεις. Δικαίωμα εισόδου στους βοσκοτόπους θα έχουν τα ζώα των κτηνοτρόφων που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα νομέων. Για όσους δεν συμπεριληφθούν στον σχετικό πίνακα, η είσοδος των ζώων τους βοσκοτόπους θεωρείται αυθαίρετη και θα συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ