Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού

Share

Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (29.967,11€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ)», για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων του Παραρτήματος Γ΄ της υπ' αριθμ. πρωτ. 34390 / 05-11-2013 Διακήρυξης.

Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ.