Περίληψη Διακήρυξης του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Δημοτικό Σχολείο Σκοπιάς και τσιμεντόστρωση οδών"

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας διακηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 παράγραφος 4 & 5 του Ν.3669/08 ) σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ» του οικισμού Σκοπιάς της Τ.Κ, Φλαμπούρου προϋπολογισμού δημοπράτησης 174.200,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 138.575,35 ευρώ , για αναθεώρηση 3.050,67 ευρώ, για Φ.Π.Α. 32.573,98 ευρώ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας την Τρίτη 01/07/2014 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τάξης A2 , 1η και 2η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Α2 , 1η και 2η για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ-ΔΟΜΙΚΩΝ

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-ρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με αυτή του Ελληνικού Μη-τρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-ρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα-τούμενο.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων και στο Μ.Ε.ΕΠ. (ΑΠΟΦ. Δ15/ΟΙΚ/1056 , ΦΕΚ 102Β/2006).

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των ερ-γασιών του έργου και υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.

5. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθ-μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2.771,51 ευρώ.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α' 137/24-8-93).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγω-νιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 26 / 06 / 2014 και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη, από τα γραφεία της Δ/νσης Χωροταξίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας , 6ης Οκτωβρίου 57 Ελασσόνα , με την καταβολή ποσού 10,00 ευρώ , εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια .

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθή-κες του έργου.

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ 03 – 06 - 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ