Διακήρυξη πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού

Share

ΑΔΑ: ΩΖΒΕΩΡΟ-0Μ9, Αρ. Πρωτ.: 7436

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Εκτίθεται σε πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (17.589,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

(ΠΑΚΕΤA Ζ- ''ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ '' & Θ – ''ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ'')»,για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων του Παραρτήματος Γ΄ της υπ' αριθμ. πρωτ. 7434 / 15-04-2015 Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της υπ' αριθμ. πρωτ. 7434 / 15 -04-2015 Διακήρυξης .

Η Πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «04-Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» με κωδικό MIS 359157, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης .

Αντικείμενο έργου: Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια δύο (2) «πακέτων» (Ζ, Θ) τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', της αναλυτικής Διακήρυξης. Η κατηγοριοποίηση των παραπάνω πακέτων είναι αντίστοιχα: Εξοπλισμός εργαστηρίων κεραμικής, Εξοπλισμός εργαστηρίων υφαντικής ραπτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄ της αναλυτικής διακήρυξης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο.

Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός δαπάνης και των δύο (2) υπό προμήθεια πακέτων ανέρχεται στις δέκα επτά χιλιάδες πεντακοσία ογδόντα εννέα ευρώ (17.589,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ενώ αναλυτικά ο προϋπολογισμός δαπάνης για κάθε πακέτο είναι: α) Πακέτο Ζ: έντεκα χιλιάδες διακόσια πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (11.205,30€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, β) Πακέτο Θ: έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (6.383,70€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή απαραδέκτου, μαζί με την προσφορά να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 9 και το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ της αναλυτικής διακήρυξης, η οποία θα καλύπτει το 5% της προσφερόμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για κάθε πακέτο για το οποίο κατατίθεται προσφορά. Ειδικότερα για για το Πακέτο Ζ ανέρχεται σε: 560,27 €, για το Πακέτο Θ ανέρχεται σε: 319,19 €.

Τρόπος Υποβολής Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δήμο Ελασσόνας, Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 19 / 05 / 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 11 π.μ., (ώρα λήξης) στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην οδό 6ης Οκτωβρίου 57, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί, ο διαγωνισμός θα γίνει την επόμενη Τρίτη 26 / 05 / 2015 και ώρα 11 π.μ.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθεται από τον Δήμο Ελασσόνας (οδός 6ης Οκτωβρίου, αρ 57, Τ.Κ.402 00, Πληροφορίες (κ. Αγγελή Αγγελική, τηλ. 2493350226) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, από τα γραφεία της Αναθέτουσας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας,

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ,

εφόσον τηρούνται οι όροι της παραγράφου 6.5 και 6.6 του άρθρου 6 «Δικαίωμα Συμμετοχής-Δικαιολογητικά» της αναλυτικής διακήρυξης.

Ισχύς των προσφορών:

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

pdf-logo ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

per