Διακήρυξη προμήθειας καυσίμων

Share

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015, στα πλαίσια του διενεργηθέντος 331/9-1-2015 Διεθνούς Διαγωνισμού, για τις ομάδες όπου ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος: 1 (υγραέριο LPG) -2-4-6-8-10-12-14-16-18 (βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο κίνησης), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Παρακαλούνται όσοι από τους αναγνωρισμένους προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία πετρελαιοειδών, επιθυμούν να προμηθεύσουν τον Δήμο Ελασσόνας, για τις ομάδες: 1 (υγραέριο LPG) -2-4-6-8-10-12-14-16-18 (βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο κίνησης), να καταθέσουν τις προσφορές τους με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης είναι ο 11424. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 17/6/2015 και ώρα 15:00 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 22/6/2015 και ώρα 15:00.

Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 331/9-1-2015 διακήρυξης και της οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν.

Η προμήθεια αφορά, τις ανάγκες Νομικών Προσώπων του Δήμου Ελασσόνας και για όλες τις Δημοτικές Ενότητες, σε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και lpg υγραέριο κίνησης, συνολικής ποσότητας 281.011 lt προϋπολογισμού 327.069,17 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 1% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 3.270,69 ευρώ, εφ' όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2/2014 μελέτη που συνέταξε η Υπηρεσία του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας, υποβάλλοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στο τηλέφωνο 24933 50244, Γραφείο Προμηθειών.

Ελασσόνα, 17 -6-2015

Ο Αντιδήμαρχος

Λέκκας Δημήτριος

 

pdf-logo

 Διακήρυξη προμήθειας καυσίμων έτους 2015

Ο Αντιδήμαρχος

Λέκκας Δημήτριος