ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Share

H διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015-16» (βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο κίνησης), που πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. και συστημικό αριθμό 11863, για τις ομάδες όπου ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος: 2-4-6-10-12, συνολικής ποσότητας 237.345 lt και προϋπολογισμού 279.117,89 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, θα διεξαχθεί μέσω του νέου συστημικού αριθμού 15206.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών δεν μεταβάλλεται και παραμένει η 7 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσο αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 20055/14-8-2015 πρόσκληση Δημάρχου.

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε pdf-logoεδώ.

Για την διακήρυξη πατήστε pdf-logoεδώ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ